Slope  Golf

Slopesystemet i uppförsbacke !
Efter en motion av Skånes Golf Distrikts Förbund med 82 golfklubbar beslutade Förbundsmötet (FM) 2006 att Förbundsstyrelsen (FS) tillsätter en utredningsgrupp med uppdrag att utvärdera tillämpningen av slopesystemet. Vidare beslutas att FS till FM 2007 skall presentera förslag till förbättringar.                  

Några förslag framkom inte på FM 2007 !!!
Efter att ha fått slopeutredningen beslutade FS ......
att offentliggöra rapporten, skicka den till golfklubbarna och distrikten
att överlämna rapporten till Regelkommitten för vidare behandling

Så behandlas besvärliga frågor !!!!!     Läs slopeutredningen !

 


Skånes GF motion ang
slopen

Golfarna behöver ingen SLOPE

Slopesystemet är ett banvärderingssystem som nu har funnits sedan 1997.  Stanna upp en stund och ställ dig frågan - "Vad har slopesystemet tillfört golfen och då speciellt Din golf ?"

I nummer 7 av Svensk Golf från 1993 skriver Bengt Lorics "Slopa planerna på slope-systemet". Bengt var då banarkitekt och hade varit med om att utarbeta det då gällande handicapsystemet. Han var långt ifrån övertygad.
Året var 1995 och det var aktuellt att införa slopesystemet. Sverige gick i bräschen och systemet ifördes. Slopesystemet innebär att man med hjälp av en skrivbordsprodukt benämt "Banvärdering enligt USGA" värderar banan så att den är lika svår varje gång den spelas, oavsett väder. Har Du på Din bana samma rull varje gång du spelar på banan? Är teemarkeringarna på Din bana placerade så att hålet är kortare när vinden blåser mot och längre när det är medvind?

Läs och begrunda några utdrag ur Banvärdering enligt USGA som innehåller skrivningar som visar att det inte går att värdera golfbanor i Sverige efter denna mall. 

"På svåra banor erhåller spelare med samma exakta handicap fler slag och på lätta banor färre. Detta innebär att handicapsättningen blir rättvisande. Vårt banvärderings- och handicapsystem bygger på förutsättningen att banan är ungefär lika svår varje gång den spelas. Detta innebär att tees och hål måste placeras ungefär lika svårt varje dag, oavsett om det är tränings- (sällskapsspel) eller tävlingsspel. I praktiken tillgodoses detta krav om man följer nedanstående anvisningar:"

"Normal teeplacering
När avvikelse från officiell uppmätt längd är större än 100 meter råder inte normal teeplacering och giltig banvärdering saknas. På grästees placeras teemarkeringarna så att banans totala längd alltid blir ungefär densamma från dag till dag. Detta sker om markeringarna på sex tees placeras normalt, sex tees kort och sex tees långt. Hänsyn tas till rådande vindförhållanden. I princip bör markeringarna sålunda placeras med kortare avstånd i motvind och längre avstånd i medvind."

"Normal flaggplacering
På greenerna placeras hålen på motsvarande sätt med sex stycken flaggplaceringar ungefär mitt på green, sex stycken kort och sex stycken långt in på green. Flaggorna placeras också med hänsyn till svårighetsgraden, som bestäms av närheten till och inspelsvinkelns förhållande till bunkrar, vattenhinder, träd mm samt svårigheten på green, främst sluttningar."

Min kommentar: Banpersonalen har i och med detta dagligen att ta hänsyn till slopesystemets intentioner, vilket naturligtvis inte sker. Och tur är väl det!
Slopesystemet bygger på teoretisk beräkning av en banas svårigheter. Ett kort utdrag visar att det omöjligt går att värdera en bana i Sverige enligt nedanstående.
 

"Längdvärdering
Vid banvärdering enligt USGA tar man hänsyn till fyra faktorer, som alla påverkar den effektiva spellängden. Dessa utgörs av rull, nivåskillnader, dogleghål och hinder som framtvingar mindre än fulla slag samt vindförhållanden.
Rull bedöms mot bakgrund av kondition och lutningen på fairway. Konditionen på fairway kan vara hård, fast, normal, mjuk eller mycket mjuk. Landningszonerna kan vara plana eller befinna sig i uppförslut eller nedförslut. Nivåskillnader mellan tee och green påverkar den effektiva spellängden.
Dogleghål kan spelas så att man skär dogleghörnet, vilket förkortar den effektiva spellängden. De kan emellertid också, särskilt för bogeyspelaren, framtvinga extraslag för att nå dogleghörnet, vilket förlänger den effektiva spellängden. Hinder, exempelvis korsande vattenhinder, kan tvinga spelaren att välja en kortare klubba, så kallad framtvingad lay-up, vilket förlänger den effektiva spellängden.

Vindförhållanden påverkar den effektiva spellängden på öppna banor. På banor där det finns en förhärskande vind kan spellängden påverkas speciellt på medvinds- och motvindshål. Enligt meteorologerna är en vindriktning som förekommer mer än 50% av tiden dock ovanligt i Sverige, varför det är vanligare att tillämpa en generell faktor på öppna banor."

 I nr 9 av Svensk Golf från 2006 försöker Göran Hermes försvara systemet genom följande citat:
”Det är svårt att sätta rätt handicap, kanske omöjligt”
”Ändå är vi 100 000-tals golfare i Sverige som vill ha en rättvisande handicap”

Min kommentar: Första citatet är helt korrekt - det är omöjligt med millimeterrättvisa!  Men att därmed tro att Slopesystemet skulle ge rättvisande handicap, är verkligen att sticka huvudet i bunkersanden.

Krönikören Tobias Bergman i Svensk Golf skriver en del bra saker i sin krönika angående golfens slopesystem. Till exempel: 
Om jag knappt någonstans anses klara av att spela på handicap utan extra hjälp - är det inte handicapsystemet det är fundamentalt fel på då ?”
Min kommentar: Hans slutsats är därmed glasklar - men hans recept på förändring dvs att inte slopa slopen utan göra den om möjligt ännu omständligare vittnar om denna rädsla att ta bort något som inte visat sig fungera - nämligen slopesystemet. Dessutom har han tydligen inte satt sig in i vad som reglerar banvärderingssystemet. Han slår in öppna dörrar med sitt förslag:
"Alla som begriper något om golf vet att en banas svårighetsgrad styrs mycket av dess kondition, prestation och väderleksförhållanden - speciellt i Sverige där banornas standard varierar extremt mycket under säsongen", skriver Tobias.

Tobias förslag att införa en koefficient för att ändra slopevärdet under säsongen beroende på "rådande förutsättningar" finns redan. Se ovan. 

Min kommentar: Slopesystemet fyller ingen uppgift -
Slopesystemet kan slopas utan att någon skulle märka någon skillnad, jo en skillnad blir det. De flesta skulle få högre handicap och detta i sig är kanske en anledning till att någon vill behålla slopesystemet.
Slopesystemet är alltså menat som ett system som skall ge oss som spelar hcp tävlingar större rättvisa när vi spelar på bortabanor. Något system som skapar en sådan rättvisa kan inte konstrueras. För spel på hemmabanan har slopen ingen uppgift.
För de som spelar scratchtävlingar är systemet dessutom fullständigt ointressant.

 

 

Vidstående artikel har jag sänt till Svensk Golf tidning ! Med hopp om att få den publicerad.
Den blev aldrig publicerad!

 

 

 

 

 

 

 

 

"Slopesystemet är alltså menat som ett system som skall ge oss som spelar hcp tävlingar större rättvisa när vi spelar på bortabanor. Något system som skapar en sådan rättvisa kan inte konstrueras. För spel på hemmabanan har slopen ingen uppgift.
För de som spelar scratch-tävlingar är systemet dessutom fullständigt ointressant"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Åter Golfsidan

Indexsidan

 

 

 

Västmanlands GF
motion ang slopen

 

Avveckla slopesystemet - snarast !

Hej alla golfare ! Slopesystemet har nu funnits sedan 1997. Stanna upp en stund och ställ dig frågan -" Vad har slopesystemet tillfört golfen och då speciellt Din golf ?"

I nummer 7 av Svensk Golf från 1993 skriver Bengt Lorics "Slopa planerna på slope-systemet". Bengt var då banarkitekt och hade varit med om att utarbeta det då gällande handicapsystemet. Han var långt ifrån övertygad.
I Luleå Golftidning nr 1/1996 skrev jag en artikel med rubriken "Slopa Slopen".
Det var vid den tiden aktuellt att införa slopesystemet. Jag och många med mig som orkade sätta sig in i det nya banvärderingssystemet var alltså oerhört skeptiska till nyordningen, men Svenska Golfförbundet och då främst John-Fredrik Dymling visste som vanligt bäst.

Slopesystemet innebär att man med hjälp av en skrivbordsprodukt benämt "Banvärdering enligt USGA" värderar banan så att den är lika svår varje gång den spelas, oavsett väder. Har Du på Din bana samma rull varje gång du spelar på banan? Är teemarkeringarna på Din bana placerade så att hålet är kortare när vinden blåser mot och längre när det är medvind?
Läs och begrunda några utdrag ur Banvärdering enligt USGA som innehåller skrivningar som visar att det inte går att värdera golfbanor i Sverige efter denna mall.

På svåra banor erhåller spelare med samma exakta handicap fler slag och på lätta banor färre. Detta innebär att handicapsättningen blir rättvisande."
Vårt banvärderings- och handicapsystem bygger på förutsättningen att banan är ungefär lika svår varje gång den spelas. Detta innebär att tees och hål måste placeras ungefär lika svårt varje dag, oavsett om det är tränings- (sällskapsspel) eller tävlingsspel. I praktiken tillgodoses detta krav om man följer nedanstående anvisningar:

Normal teeplacering
När avvikelse från officiell uppmätt längd är större än 100 meter råder inte normal teeplacering och giltig banvärdering saknas. På grästees placeras teemarkeringarna så att banans totala längd alltid blir ungefär densamma från dag till dag. Detta sker om markeringarna på sex tees placeras normalt, sex tees kort och sex tees långt. Hänsyn tas till rådande vindförhållanden. I princip bör markeringarna sålunda placeras med kortare avstånd i motvind och längre avstånd i medvind.

Normal flaggplacering
På greenerna placeras hålen på motsvarande sätt med sex st flaggplaceringar ungefär mitt på green, sex st kort och sex st långt in på green. Flaggorna placeras också med hänsyn till svårighetsgraden, som bestäms av närheten till och inspelsvinkelns förhållande till bunkrar, vattenhinder, träd mm samt svårigheten på green, främst sluttningar.

Längdvärdering
Vid banvärdering enligt USGA tar man hänsyn till fyra faktorer, som alla påverkar den effektiva spellängden. Dessa utgörs av rull, nivåskillnader, dogleghål och hinder som framtvingar mindre än fulla slag samt vindförhållanden.
Rull bedöms mot bakgrund av kondition och lutningen på fairway. Konditionen på fairway kan vara hård, fast, normal, mjuk eller mycket mjuk. Landningszonerna kan vara plana eller befinna sig i uppförslut eller nedförslut.
(Hur bedöms landningszonen för den som inte når fairway ?)
Nivåskillnader mellan tee och green påverkar den effektiva spellängden.
Dogleghål kan spelas så att man skär dogleghörnet, vilket förkortar den effektiva spellängden. De kan emellertid också, särskilt för bogeyspelaren, framtvinga extraslag för att nå dogleghörnet, vilket förlänger den effektiva spellängden. Hinder, exempelvis korsande vattenhinder, kan tvinga spelaren att välja en kortare klubba, så kallad framtvingad lay-up, vilket förlänger den effektiva spellängden.

Vindförhållanden påverkar den effektiva spellängden på öppna banor. På banor där det finns en förhärskande vind kan spellängden påverkas speciellt på medvinds- och motvindshål. Enligt meteorologerna är en vindriktning som förekommer mer än 50% av tiden dock ovanligt i Sverige, varför det är vanligare att tillämpa en generell faktor på öppna banor "
Slut utdrag.

Visby Golfklubbs ordförande, Roland Thörnroos, har motionerat till Gotlands Golfförbund om att göra Gotland slopefritt. Visby Golfklubbs tidning Golflänningen skriver:
"Hittills har slopen inte tillfört golfen någonting utom en massa besvär och höga kostnader för klubbarna. Golflänningen hävdar att slopen med det snaraste bör slopas, inte bara på Gotland utan överhuvudtaget".

I SLÄJDAN Bjurholms GK:s klubbtidning skriver dess ordförande
"Vårt nya exakta slopesystem utgår från att banorna alltid är i normalt torrt skick och går inte att justera vid extrema tillfällen. med det gamla trubbiga sss-systemet kunde man en ovanligt blöt sommar, med hjälp av en tillfällig sss höja banans par, så att det bättre stämde med verkligheten. Men det var ju rättvisa man ville skapa med slopen. Systemet kanske uppfanns i någon amerikansk ökenstat, där regn är lika sällsynt som is i en masugn".

I Haninge Strands klubbtidning skriver man
"Vi får mycket beröm för skicket på vår bana vilket är roligt. En annan utbredd uppfattning är att banan är jäkligt svår i relation till slopen, vilket undertecknad varje gång ivrigt bekräftar".

Jag har under året pratat med många golfare av olika kategorier och meningen är densamma - Slopesystemet fyller ingen uppgift -
Slopesystemet kan slopas utan att någon skulle märka någon skillnad, jo en skillnad blir det. De flesta skulle få högre handicap och detta är i sig kanske är en anledning till att någon vill behålla slopesystemet.
Slopesystemet är alltså menat som ett system som skall ge oss som spelar hcp tävlingar större rättvisa när vi spelar på bortabanor. Något system som skapar en sådan rättvisa kan inte konstrueras. För spel på hemmabanan har slopen ingen uppgift.
För de som spelar scratchtävlingar är systemet dessutom fullständigt ointressant.
Att Svenska Golfförbundet skulle lyssna till "gräsrötterna" och initiera till en förändring tror jag inte på. Här måste medlemmar, klubbarna och distriktsförbund visa mod. Varför inte inom distrikten till en början, som försöksverksamhet, spola slopesystemet.

 

 

Fler och fler håller med !
På Svenska Golfförbundets 100:e årsmöte år 2004, motionerade Västmanlands Golfförbund om att avskaffa slopesystemet.
Året före motionerade Gotlands GF om samma sak. Naturligtvis utan framgång, men trenden är klar, fler och fler inser det idiotiska i slopesystemet.

I Svensk Golf nr 6/2004 fanns två insändare som tyckte att slopesystemet kan tas bort.

Slopesystemet var menat som ett system som skulle ge oss som spelar hcp tävlingar större rättvisa när vi spelar på bortabanor. Något system som skapar en sådan rättvisa kan inte konstrueras.

Håkan Herne, Smålands representant på årsmötet försvarade slopesystemet med att han nu kan spela banan från fyra olika tees. Det visat sig att denna möjlighet knappt utnyttjas alls.

Dessutom behöver man inte ett krångligt, kostsamt och värdelöst slopesystem för att få spela från olika tees. Det kunde vi även tidigare.

 

Vad tycker DU ?  

Åter indexsida


 

 

Min E-mail adress:

jerry.grahn(at)jerryg.se