LULEÅ GOLFKLUBB OCH HÄNDELSER UNDER ÅREN SOM GÅTT !

Styrelsemedlemmar och funktionärer

Klubbmästare

HIO genom åren

********************************


1955         Årsavgift 75 kronor

 

1956
 

 

 

 


Årsavgift 75 kronor

Man kallade den 6 hålsbana trots att det bara fanns 5 greener. Man utnyttjade en dubbelgreen. 
Området omfattade 13 hektar. Som klubbhus använde man byggnaden som ligger vid utslaget Renen 3. 
Nuvarande klubbhuset är rektangeln längst upp på banskissen. Lada 2 brändes av misstag i samband med gräsbränning någon gång före 1967. På skissen ser man också nuvarande pumphus.
(Figur 1)

....
1957 Svenska Golfförbundets resetränare Arthur Lester och Roy Hallman, besökte 1957 till 1959  klubbarna i Norrbotten. 
Klubben tilldelades av Svenska Golfförbundet en golfbag.

Arthur Lester instruerar Gunnar Svanberg
Foto: Bert Persson

1958

Revisorerna Bertil Salander och Ture Lalander föreslår att årets överskott kr 79:20 utjämnas mot föregående års underskott.

Av de 51 medlemmarna var
5 Direktörer, 6 Köpmän, 4 Disponenter, 2 Ingenjörer, 1 Läkare,
3 Tandläkare, 1 Länsrevisor, 1 Tandtekniker, 1 Studerande (P-O Tideman), 1 Kamrer, 1 Försäljningschef, 23 Fruar, 1 Fröken, 1 Herr.
Det första klubbhuset från 1956 >>>>>>>>>>>>>>

 

********************************

1959

1960

 

Inga handlingar finns från 1959 !
Medlemsantal 51.
Genom plöjning och insådd av c:a 4 hektar mark får man en ny green, nuvarande Renen 7. Bansträckningen ändras och man får en 7 hålsbana med 6 greener. För att erhålla 9 hål har hål 3 och 4 spelats 2 gånger. (Figur 2)
Som drivingrange användes ett område över 9:ans fairway.

Fairways har liksom förr om åren blivit allt bättre enbart genom klippningen, men stenarna går hårt åt klipparen som i vinter reparerats för 1 000 kronor. Under året har klubben inköpt en greenklippare. 
I Norrlandsmästerskapen placerade sig Jan Nordlund på 19:e plats.  Klubben har liksom förr om åren haft förmånen att ha Signar Stenlund som anställd banarbetare. 

1961 Medlemsantalet oförändrat 51.
Under året har spelet bedrivits på 7 hål. Några nybyggnader eller ändringar av banan har ej gjorts. Detta beror på att ett nytt banförslag upprättats av banarkitekt Nils Sköld och som syftar till att få en riktig 9 håls bana. 
I klubbhuset har under året ej utförts några större arbeten på grund av bristen på pengar. 
Hans Alfredsson, Povel Ramel, Martin Ljung, Gunver Bergkvist, Beppo Gräsman och Adolf "Dolle" Olofsson gästar under året Luleå Golfklubb.
 
....

1962

Diskuterades markfrågan. Henrik Lindström redogjorde för planerna att förvärva mer mark och om de underhandlingar som pågår med Nederluleå Kommun om köp av mark. 
Beslöts att kontakt skall tas med Piteå och Boden angående tränarfrågan. K-E Högberg lovade att försöka få tag i en tränare från England genom den engelska ambassaden. 
Under året började Kevin Flannery sin träningsverksamhet i Luleå, Boden och Piteå. En vecka i varje klubb. Fortsatte även 1963, 1964 och 1965. 1964 var lektionspriset 7 kronor för 30 minuter. Martin Ljung, Gunver Bergqvist  och Ove Törnqvist gästar Luleå Golfklubb.

1963

Antalet medlemmar 80, varav 3 non residents.
Styrelsen undertecknar köpekontrakt med Nederluleå kommun och Joel Blombäck. Totala arealen är cirka 40 hektar och priset 1 000 kronor per hektar. Total kostnad 35 000 kronor. 
Vägförening bildas. Föreningen arbetar för att få vägen till golfbanan iordningsställd. Golfklubbens andel är 20% av sommarunderhållet och 5% av vinterunderhållet.
Medlemsavgift senior 150 kronor. Kevin Flannerys andra säsong som tränare visar ett ökat intresse för golfundervisning. Möjligheten till golflektioner har dock inte utnyttjats till fullo, varför klubben nödgats subventionera tränarverksamheten. Styrelsen anser emellertid  att tillgång till tränare är nödvändig varför beslut fattats om anställning av Kevin Flannery även nästa säsong. 
Vid Norrlandsmästerskapen placerade sig P-O Tideman på 2:a plats. P-O Tideman blev också distriktsmästare. 
Martin Ljung och Gunver Bergkvist gästar Luleå Golfklubb.

********************************

1964

Medlemsantal 85
Årsavgift senior 250 kronor. Arbetet med banans utbyggnad fortsätter och ytterligare ett hål har kunnat tas i bruk. Dessutom har arbetet med byggandet av tre nya hål på det av klubben förvärvade Blombäckska hemmanet påbörjats. 
P-O Tideman har även detta år på främmande banor framgångsrikt försvarat klubbens färger. Tränare Kevin Flannery
Styrelsen redovisar anslag från Svenska Handelskammaren 2 000 kronor och från Luleå stad 1 000 kronor. Årets omsättning 32 917 kronor. Martin Ljung gästar Luleå Golfklubb.

1965

Medlemsantalet 103. 
Styrelsen föreslår att en damsektion instiftas inom klubben. 
Hösten 1965 var läget för byggandet av 9 hålsbanan följande. 
Hål 1: Greenen färdigställd och insådd i juli 1965. Hål 2: Plöjd och harvad. Greenen ej påbörjad. Hål 3: Greenen färdigställd och insådd i juli 1965. Fairway mellan bäcken och green sådd 1965. Täckdikning och skogsröjning återstår. Hål 4 och 5: Hålen helt klara och insådda 1965. Hål 6: I ursprungligt skick. Hål 7: Ombyggnad av green förberedd. Hål 8 och 9: I ursprungligt skick. 
Bidragsgivare vid utbyggnaden till 9 hål var: A.Johnsson & Co, Norrbottens Träförädling, Bil & Traktor, Bergendahl & Höckert, Philipssons Automobil AB, Öberg & Co AB, Lars och Gunnar Svanberg. Samtliga bidrog med 5 000 kronor. 
Kevin Flannery har fungerat som tränare i Piteå, Boden och Luleå under året men är ej kontrakterad för nästa säsong. 
Årets omsättning 36 106 kronor.   Per-Gunnar Hedman en idrottsprofil i Luleå på 1950 talet gästar Luleå Golfklubb.

********************************

1966

Medlemsantalet 115
Utbyggnaden till 9 hål är nu klar.
Men det är en bra bit innan vi får den nuvarande Renen. 4:e hålets green låg på sank mark och det tog till 1971-72 innan man kunde ta den slutgiltiga 9-hålsbanan i besittning.
Förelåg en förfrågan från Bodens GK om vårt intresse för bildande av ett norrbottniskt distriktsförbund för golf. Styrelsen konstaterade att samarbetet mellan klubbarna löper väl och att det för ögonblicket knappast finns skäl att skapa ytterligare en instans. Styrelsen tyckte dessutom att Norrlandsmästerskapet överlevt sig själv. Beslöts att klubben under vinterhalvåret 1966-1967 bör försöka producera en matrikel. 
Klubben beviljas AMS medel på 75 000 kronor för banut- byggnaden. Av detta var hälften stadsbidrag. Klubbens kostnad blir därmed 37 500 kronor. Tidigare skuld är 25 000 kronor varför klubben vid årets slut beräknas ha en skuld på 70 000 kronor. Henrik Lindström och Gunnar Svanberg står som borgesmän. Beslutades att inte ordna det billotteri som årsmötet föreslagit. 
En överenskommelse med Nederluleå kommun ger möjlighet att förvärva ålderdomshemmet med ekonomibyggnader någon gång under 1967. Årets omsättning 38 168 kronor. 
Peter Lyons har under året fungerat som tränare i Luleå och Piteå. 
Liv Wollin-Forsell och P-G Hedman gästar Luleå Golfklubb.


Elly och Gunnar Svanberg profiler och grundarna av Luleå Golfklubb.
Foto: Bert Persson

Peter Lyons (1966-1967) instruerar Henrik Lindström
och Louis Amén.

********************************

1967

Medlemsantalet 122
Utplacering av papperskorgar har gett gott resultat. Klubben köpte 300 rangebollar inför årets säsong. Tyvärr finns endast 100 kvar, de resterande har stulits. Inkomsten av drivingrangen uppgick till 371 kronor. Klubbkommitten kommer att hålla klubbhuset öppet för inomhusträning hela vintern.
Matrikelarbetet diskuterades. En grupp valdes att med det snaraste igångsätta arbetet så att matrikeln kan utkomma under säsongens första del. Framtagandet av matrikel lades på is, för att tas upp på nytt under hösten. Arbetet med matrikeln tas upp igen !!!
Framfördes förslag om någon form av sponsorship för hål, greener eller motsvarande. Inbjudes Luleå stads idrottsnämnd att besöka golfbanan den 22 augusti.  
Gamla ladugården bör rivas för att spelet skall kunna påbörjas på nya första hålet. Gunnar Svanberg hoppas att detta skall kunna ske med hjälp av medlemmarna. P-O Tideman vinner Norrlandsmästerskapet. Årets omsättning 37 632 kronor.
Under året har Derek Smith fungerat som tränare i Luleå och Piteå. 
Svenska Golfförbundets styrelse föreslår att namnet greenkeeper ändras till golfbaneföreståndare ?!

1968

Medlemsantalet 143
Passiva medlemmar inbjudes till spel på banan. 
Klubben använder fortfarande det gamla/lilla klubbhuset och styrelsen menade att ”ålderdomshemmet skall användas för golfaktiviteter till övervägande del och byggas ut i en takt som vi orkar med”. Reverslån på 1000 kronor införes.
Nederluleå kommun godkänner köp av ålderdomshemmet med mera för 5 000 kronor. Klubbmedlemmen Birger Herséus köpte byggnaden med tillhörande tomt för klubbens räkning. Golfklubben har troligtvis inte ersatt familjen Herséus. I all tysthet får nog den vackra byggnaden anses vara en gåva.
Tillsattes en arbetskommitte av ”kommungubbarna” Emil Norberg och Häggqvist tillsammans med klubbens Birger Herseus att utreda klubbhusfrågan, det vill säga hur det stora ålderdomshemmet skulle kunna byggas om. Tanken framskymtar att även aktiviteter utanför golfen var tänkbara. Årets omsättning 44 872 kronor.
Derek Smith har fungerat som tränare. 


Klubbhuset omkring år 1900

********************************

1969

Medlemsantalet 160
Damkommitten städar och målar upp ålderdomshemmet och blir därmed vårt nuvarande klubbhus.
 
Beslutades att gamla ladugården iordningsställs som vagnbod. Anbud från Öberg & Co lyder på 5 100 kronor. Klubbens kostnad blir 1 700 kronor. Resten finansieras genom bidrag från goda givare ???! 
Beslöts att damutslagen skall ses över och ges samma standard som herrutslagen. 
Diskussionen om en gemensam matrikel med Boden och Piteås golfklubbar som planerats i flera år bedöms nu som ogenomförbar. 
Klubben erbjuder Luleå stad att köpa klubbens fastighet och anläggningen. 
Skulderna uppgår den 22 oktober till 200 000 kronor. Årets omsättning 80 363 kronor. Årsmötet detta år gästades av Göran Zachrisson som berättade om golf och visade film. Supé efteråt kostade 20 kronor. Även detta år har Derek Smith fungerat som tränare. 
1970 Medlemsantal 138
Klubben introducerar en golftävling med namnet ”Midnight Sun Cup”. 
Tränaren Derek Smith har det bekymmersamt med en alltför liten verksamhet. Orsaken till detta diskuterades varvid det konstaterades att tränaren tycks ha svårt att nå kontakt med medlemmarna. P-O Tideman beviljades ett reseanslag på 500 kronor för deltagande i SM 1970 på Lidingö. 
Förhandlingarna med Luleå stad angående försäljning av golfklubbens anläggningar fortsätter. Årets omsättning 75 427 kronor.
Årsmötet avslutades med middag bestående av drink, mördegsbottnar med gubbröra, räkor och musslor. Rostbiff med helstekt lök och råstekt potatis, sallad, vin och kaffe. Kostnad 35 kronor. 

Nytt klubbhus ! Foto: Bert Persson

********************************

1971

Medlemsantal 150
Detta år tas den nuvarande sträckningen på Renen i bruk, hål 4 har varit den stora utmaningen med enormt sank mark.
Golfklubben anhåller om att få träningstid i det sk fotbollstältet. Beslutades att Alfons Palm och Hans Karlsson skulle representera Luleå GK vid inledande sammanträde angående samarbete mellan golfklubbarna Luleå, Piteå, Boden och Skellefteå.
Första bingokvällen gav ett överskott på 4 814 kronor och det goda resultatet gjorde att klubben planerad två ytterligare omgångar bingo. 
P-O Tideman spelar SM i Örebro och blir fyra i Norrlands- mästerskapet, Inger Tideman blir 2:a i Norrlandsmästerskapet.. En onormalt hög telefonräkning (rikssamtal) har inkommit till kassören. Kassören utsågs att undersöka förhållandet. 
Beslutades att söka bidrag hos Statens Naturvårdsverk för ombyggnad av klubbhuset. 
För range bollar tog klubben 2 kronor för 25 bollar. Intäkt i form av medlemsavgifter 24 814 kronor. Årets omsättning 69 814 kronor.
P-O Tideman har fungerat som tränare.

1972

Medlemsantal 148
Beslutades att installera bevattning på 9:ans green till en beräknad kostnad av 1 000 kronor. 
Alfons Palm visade ett system för märkning av greenfee spelare. Beslutades att införa systemet nästa säsong. Diskuterades också olika alternativ att märka klubbens egna spelare. 
Beslutades att förbättra nätet vid 7:ans tee mot Blombäcks tomt samt att förlänga nätet så att det även skyddar mot bollar från 6:ans tee. 
Medlemmen i Högbo GK, C-G Svedlund som under en tid spelat avgiftsfritt på banan skall avkrävas månadsgreenfee för den tid han spelat. Beslutades att non resident medlemmar skall erlägga greenfee vid spel på banan. Intäkt i form av medlemsavgifter 25769 kronor. Årets omsättning 81 655 kronor.
Beslutades att anlita Bengt-Åke Sundberg som tränare.

Klubben får träningstid i "fotbollstältet" på Skogsvallen. På bilden instruerar John Cockin, Gunnar Nyman.  Foto: Bert Persson

Alfons Palm. Foto: Bert Persson

 

******************************

1973

Medlemsantal 185
Tävlingsverksamheten har varit intensiv med stort antal deltagare i de flesta tävlingar. Den 20 maj spelades årets första tävling. 
Genom tillkomsten av Norrbottens Golfförbund som bildades detta år har förutsättningar skapats för en bättre samordning mellan klubbarnas tävlingsverksamhet. 
En dag per vecka har ägnats åt juniorträning. Detta har medfört förbättrad kvalité på juniorernas spel och juniorerna är den grupp av spelare som bäst iakttager golfetiketten och är kunnigast i regler.
Bengt-Åke Sundberg har varit tränare under året. 
Viss uppsnyggning av klubbhuset har genomförts, bland annat har duschkabiner installerats. 
Ett konkret förslag angående försäljningen av klubbens fastigheter till Luleå kommun är att vänta inom den närmaste tiden. 
Beslutades att avgifter för rangebollar om 30 stycken skall vara 3 kronor. 
På förekommen anledning meddelade ordförande att hastighets maximering till 30 km/tim skall gälla på infartsvägen till klubbhuset. Vidare påpekades att vid 6:e och 9:e hålen där markägarna nyligen sått sina åkrar golfklubbens medlemmar ej äger rätt att leta bollar på åkrarna. Medlemsavgift 1973 275 kronor. Greenfeeavgift vardag 15 kronor, lördag-söndag 20 kronor. Klubben ansöker om att få arrangera Norrlandsmästerskapen 1975.
Norrbottens Golfförbund bildas

1974

Medlemsantal 193
Konstaterades att det 1975 är 20 år sedan klubben bildades. Beslutades att märkning av egna medlemmar ej skall ske, men att greenfee markering om möjligt skall införas vid säsongens början. 
Diskuterades behovet av ett nytt tak på klubbhuset, då det torde vara rimligast att även fortsättningsvis behålla huset som klubbhus. Beslutades att bilda en matrikelkommitté
Till styrelsens kännedom har kommit att det förekommit upprepade stölder av mellanöl och att denna försäljning till och med går med förlust.  
Beslutades inköpa en greenklippare á 33 000 kronor, och en toppdressingmaskin á 9 000 kronor. 
Luleå kommun förvärvar golfklubbens mark för 300 000 kronor. Klubben får tomträttsavtal.
En medlem önskar nedsättning av medlemsavgift på grund av husbygge. Styrelsen beslutade att icke medgiva detta.
Klubben anställer Rickard Bayliss som tränare från den 1 april till den 30 september. Lektionspris 17 kronor per 25 minuterslektion. Styrelsen informerade om att betalningsmoralen för rangebollar ej var den bästa. Många bollhinkar förbrukas utan att betalning inflyter.
Alvar Rönnbäck anställs som banskötare.


Patrik Stöckels rosa kort, som krävdes för att en junior skulle få spela ensam på banan. 1974 krävdes på många banor att juniorer måste ha sällskap av en senior för att få gå ut på banan..

********************************

  Luleå Golfbana 1960 
 

Idag står du på samma plats som spelaren ovan (1960) när du har ett kort inspel på
Renen 9. Poppeln längst upp till höger på bilderna stod mellan nuvarande puttingreen
 och 9:ans green. Huset i bakgrunden låg ungefär där nuvarande shop ligger.
Huset brändes, med klubbens goda minne, ner 1979.
1970 2005

2008 togs den 100-åriga poppeln bort inför säsongen 2008 och ersattes med ett vattenhinder.


 

********************************

1975

Medlemsantal 238
Gunnar Svanberg informerade om en eventuell utbyggnad till 18 hål och demonstrerade en banskiss. Gunnar fick uppdraget att arbeta vidare på detta samt försöka få fram markpriser av berörda markägare. 
Klubben har under året anordnat Norrlandsmästerskapen. Rickard Bayliss träning av våra juniorer gav utdelning. P-O Tideman, blev Norrlandsmästare seniorer och Bengt Ericsson Norrlandsmästare juniorer. 
Klubben firade 20-årsjubileum och matrikelkommitten presenterade klubbens andra medlemsmatrikel.
Uppdrogs åt Per-Eric Ericsson, Arne Askenby och Henrik Lindström att undersöka kostnaderna för anskaffande av flaggstång. Meddelades att kostnaden för en flaggstång var ca 2000 kronor. 
Beslutades att medlemsbrickan skall bäras synlig på bagen vid spel på banan. 
Staffan Stenudd hade till styrelsen och årsmötet inkommit med förslaget att banchef, TK:s ordförande samt sekreteraren skulle erhålla fri avgift för sig och sin familj. Styrelsen beslöt tillstyrka skrivelsen. I medlemsavgifter inflöt 58 365 kronor.
1976 Medlemsantal 260
Omständigheter gör att matrikeln försenats. Beräknas vara klar till årsmötet i april 1977. 
Informerades om markförvärvsfrågan varvid framkom att man i stort sett är överens med berörda markägare om pris och betalningssätt. Beslutades att fullfölja köpen så snart som möjligt. Medlemsavgifter 76 160 kronor. Årets omsättning 141 421 kronor.
Under året har Nils Abrahamsson varit anställd som instruktör. Han har även haft hand om drivingrange och shop. Framtida tränaranställning diskuterades livligt. Många var emot att anställa en tränare 1977. Beslutades att förhandla med Nils Abrahamsson om fortsatt tränaranställning 1977. 
1975 1.jpg (63937 byte)
Klubbens andra Medlemsmatrikel 1975, den första är från 1959.


Bengt Ericsson, norrlandsmästare tillsammans
med syster Åsa.
Foto: Bert Persson

rutviks allehanda 2.jpg (86469 byte)

                         
Klubbens första tidning "Rutviks Allehanda" utkommer med sekreteraren Roland Carlsson
som redaktör.

********************************

1977

Medlemsantal 267
Leslie Stewarts
första år som instruktör med ansvar för range och shop har varit till allas belåtenhet. 
Medlemstillväxten sker alltför långsamt. 
Roland Carlsson, startade Rutviks Allehanda med 1 handskriven sida. 
Ansvariga för banan Alfons Palm, Jörgen Gidlund, Hans Brännberg, Assar Olofsson, Benny Eriksson, Roger Eriksson. 
Tävlingsansvariga Sven Sundkvist, Gunnar Nyman, Mats Wikström, Roger Nilsson, Leif Adolfsson.

Familjen Stewart som de såg ut efter 3 år i Luleå. >>>>>>>>>>>>>>

   
 
Gudrun och Kjell Herlevsson, Mona Tumba, Gösta Jonsson och
Joe Cederlund lyssnar på Sven Tumba 1978.

 Foto: Bert Persson

Inspel Renen 9/18 1977 >>>>>

Medlemsmatrikel 1977

Krisen 1977-1978

********************************

1978 Medlemsantal 279
För att nå vårt mål av 500 medlemmar för att kunna skapa världens nordligaste 18 hålsbana måste medlemsrekryteringen aktiveras under de kommande åren. 
Oaktat det karga klimatet, har banan kunnat hållas i gott skick tack vare Alvar Rönnbäcks kunnande och idoghet. Valla Bergström med sonhustru Yvonne övertar klubbhusserveringen efter familjen Revholm. Medlemsavgifter 90 455 kronor. Årsomsättning 152 932 kronor. Vår meste ordförande Henrik Lindström överlämnar klubban till Staffan Stenudd.

Golfskola omkring 1980. Bland ledarna syns Inger Tideman,
Bengt Ericsson, Jörgen Gidlund och Lesley Stewart.
Foto: Bert Persson

1979

Antal medlemmar cirka 350
Mona Cederlund anmärkte på juniorträningen under året. Hon jämförde med andra klubbar och ansåg att vår ej var till belåtenhet. Beslutades att se över detta till nästa säsong.
Nytt! Tävlingskommitten svarar för hålbyten och bankommitten får även ansvaret för byggnadernas drift samt eventuella sammankomster. 80 nya medlemmar, medan 40 slutade. 
AMS jobb på banan och i klubbhuset har slagit väl ut. Leslie arbetar 2 dagar i veckan i Piteå. En arbetsgrupp (Staffan Stenudd, Per-Eric Ericsson, Yngve Adolfsson och Alfons Palm) tillsattes för att förbereda inköp av mark för utbyggnad till 18 hål. Under våren har det blivit klart med de markförvärv som erfordras för utbyggnad till 18 hål. Avvägnings –och mätningsarbeten har redan påbörjats och förhoppningsvis är banskisser klara kommande vinter. 
Om medlemstillströmmningen sker i den takt vi ser har vi tillräckligt medlemsunderlag för att kunna påbörja en utbyggnad 1981. 
Den 6 juni gjorde Sven Tumba strålande reklam för golfen genom en uppvisning på vår golfklubb. På kvällen Inbjöd NVGF till fest i nybyggda Nordkalottcenter med Tumba med fru och John Cockin som underhållare. Dans och supé för 75:-. Medlemsavgift föreslås till 800 kronor. Årsavgifterna inbringar 110 000 kronor.

Kjell Herlevsson berättar:
Annexet hädanfärd 1979:
På ett styrelsemöte fick jag i uppdrag att få bort det. Jag började med att kontakta några byggfirmor om de ville köpa det? Inte! De ville ha betalt och någon sådan kassa fanns inte.  Under vintern bad jag medlemmar att plocka allt virke de ville ha. Det gick trögt, några tog lite. Det var ett förträffligt virke, golvplank, 3 tum, spontade och väl spikade.
Bränning blev alternativet!
Jag hade samlat ihop folk med krattor och granruskor samt krattat bort torrgräset. Sune Lestander hade en fyrhjulning och han rev ihop huset till en envåningsklump. Jag rev loss en bit takpapp och gick in i mitten av huset och tände på. Det bara flammade upp och jag hann knappt ut. En förfärlig upplevelse. Men sedan hade vi tur. Det var vindstilla och lågorna steg rakt upp i himmelen. Vi hade dragit ut en vattenslang från klubbhuset och blötte gaveln på klubbhuset. Dessutom stor det en skärm björkar (4-5) i sin skiraste grönska som tog bort mycket av hettan. De dog senare på sommaren. De stora energirika lågorna tog slut på mindre än en timme men sedan var det glödbrand i ett par dygn. Under annexet fanns en värmecentral som försåg både annexet och klubbhuset med värme via en kulvert.
Allt gick faktiskt över förväntan även om jag aldrig har varit räddare. Jag fick mycken kritik och skit även av mina uppdragsgivare. Men så är det.
En annan sak. Bakom klubbhuset –där det öppna skjulet för drivingrangen står- hade militärerna ett gammalt skjul som bl.a. innehöll 3 eller 4 kakelugnar som plockats ner i klubbhuset och förpackats mycket väl för återuppsättning. De fanns där ett par år med sedan försvann de bara. Ingen visste något. Långt efteråt har jag hört ett litet ,litet viske- ingen sanningshalt- att det var Herseus som behövt dem. Det må vara honom väl unt och ingen skugga skall falla över honom.

   

Världsstjärnan Bob Byman, som vann SEO 1977, besökte tillsammans med Sven Tumba, Rutvik 1978 och publiken var stor. 

Foto: Bert Persson

Tumba gratulerar Ove Kraft till sin HIO

********************************


Det tog lång tid men nu börjar flera med annan idrottsbakgrund dyka upp i Luleå Golfklubb. 1963 fanns Torbjörn "Tobba" Strandberg, IFK Luleå, med  i medlemsförteckningen men försvann ganska omgående. 1965 blev hockeyspelaren Bo Juhlin och fotbollsmålvakten i IFK Luleå Staffan Stenudd medlemmar. 1970 börjar Pär Andersson duktig bordtennisspelare att spela golf. 1975 svingar Hans "Hånka" Holmqvist för första gången golfklubban. Även han duktig hockeyspelare i IFK Luleå. 1976 är det Mats Granbergs tur att bli medlem. Mats duktig fotbollspelare i IFK Luleå och länslaget. Efter detta ökar antalet lirare enormt och 1994 finns följande som medlemmar i klubben:
FOTBOLL
Hans Bergman Greger Gunnerlöv Håkan Karlsson Bo Lindmark Christer Nyberg Göran Sundbom
Ove Danielsson Björn Gustafsson Sven-Erik Larsson Sigvard Lindfors Jan Radqvist Erik Thurfjell
Lennart "Jocke" Erixson Kurt Hansson Kurt Lind Stefan Lindholm Arne "Myggan" Renberg Tommy Thurfjell
Crister Garberg Staffan Hansson Lennart Lind Ulf Lindholm Esa Ruonala Göran Wallo
Jerry Grahn Tomas Hedberg Sven-Erik Lind Rikard Lundberg Lennart Sjögren Stefan Westermark
Staffan Gunell Hans Hedenström Ove Lindberg Tomas Nilsson Evert Strandberg Bengt Wikström
FRI IDROTT HANDBOLL TENNIS
Bo Brandefors Ingemar Nyman Leif Ekberg Helge Hörtin Per-Eric Ericsson Gösta Krämer
BOWLING SKYTTE STYRKELYFT
Fredrik Nilsson Roland Segerlund Sven Sundqvist Jan Söderholm Jan Sjöberg Leif Stenudd (Gatedal)
BORDTENNIS
Roger Sundqvist Lena Wallgren-Ternholt Jan Ternholt

********************************

1980

Medlemsantal 407
Tävlingsmässigt medförde året att klubben nådde stora framgångar med bland annat en Norrlandsmästare (Björn Nordberg). Björn valdes för övrigt  till ordförande i Svenska Golfförbundet 2006 alltså 26 år senare). Gunnar Nyman blev distriktsmästare och Luleå GK blev lagmästare (Björn Nordberg, Gunnar Nyman och P-O Tideman).
Klubben gjorde ett misslyckat försök att nå högsta serien genom att värva Björn Nordberg (hcp -1) från Boden och Peder Lundin (hcp-3) från Piteå. Övriga i laget var P-O Tideman (-1), Patrik Stöckel (-5) och Gunnar Nyman (-3).
Banan får automatisk bevattning. Under vintern har grovavverkning av den nya bansträckningen skett. 

Bert Persson producerade en jubileumsskrift till 25-årsdagen.
Herbert Fredriksson
anställs vid årsskiftet 1980-1981. 
Leslies shop som då var belägen i klubbhuset drabbades av brand som turligt nog inte ödelade hela klubbhuset. Branden drabbade endast shopen där den självdog, men shopen liknade mest en kolmila, sotet var enormt.

Taket av tegel såg bra ut på avstånd, men läckte som ett såll.
Läckaget hade pågått under en längre tid och på vinden fick man ställa ut en mängd kärl av alla möjliga utseende för att förhindra vattnet att rinna ner i fastigheten.
Ofta och  i samband med städdagarna på våren försöker brandmän (Erik Thurfjell) och andra icke höjdrädda att nödtorftigt reparera hålen men regnet fortsatte att strömma in.
Det skulle dröja till 1994 (14 år) innan klubbhuset fick ett nytt tak !!!!

 

1981

Medlemsantal 471
Utbyggnaden till 18 hål är i full gång. Under vårvintern avverkades skog på de nya nio hålen med egen personal. Styrelsen har inlämnat en ansökan till Luleå kommun med hemställan om att kommunen skall åtaga sig utbyggnaden av golfbanan. Kostnad: 3.356.000 kronor. 
Ekonomin präglar mycket av aktiviteten och verksamheten inom klubben. Luleå GK är idag ett mindre företag. Klubben har i dag 4 anställda. Höjning av medlemsavgiften var nödvändig. 
I maj månad fick klubbhuset en ansiktslyftning i och med att huset målades utvändigt. Golflandslaget besöker klubben.
Herbert Fredriksson anställs.
25-årsjubileum i samband med höstårsmötet.

 

Foto: Bert Persson

 

********************************

 1982 Medlemsantal 499
Medlemsavgift senior 1100 kronor. Intäkter för medlemsavgifter uppgår nu till 205 000 kronor. Årsmötet är det första enligt de nya stadgar som antogs förra året och bestämde att vi endast skall ha ett årsmöte.
Utbyggnadskommitten Gunnar Svanberg, Per Olov Tideman och Göran Segerlund arbetar för högtryck med de 9 nya hålen. Tidsplan igångsättning augusti 1982, färdigställande 1984. Vi kommer inte att klara utbyggnaden utan insatser av medlemmarna. En aktuell insats är den engångs-/inträdesavgift om 1 000 kronor, som beslöts på senaste årsmötet. 
Utbytet med Uleåborg avbryts efter många år.
  1983 Medlemsantal 452
Medlemantalet minskar vilket oroar styrelsen, som dock tror att minskningen är en engångsföreteelse. Trots detta är trängseln stor på 9-hålsbanan. Vi har inte haft någon rekryteringsdrive främst beroende på att det är trångt på nuvarande bana. Vill avvakta till dess vi fått den nya delen spelklar, förhoppningsvis 1985. Årsavgiften tillsammans med engångsavgiften beräknas ge en intäkt på 421 000 kronor. 
Utbyggnaden i full gång. Kommunen och AMS har gett bidrag. Bygget drivs i egen regi med Magnus Cajander som arbetsledare. De kostnader som nedlagts i utbyggnaden har i år uppgått till cirka 1,2 miljoner kronor. Från starten 1982 har utbyggnaden hitintills kostat cirka 1,5 miljoner kronor. 
 
Hans Brännberg, P-O Tideman, ? Westerberg, Gunnar Svanberg och Kjell Herlevsson förbereder utbyggnaden av Björnen. Foto: Bert Persson

 

 


Tre generationer golfare.
Från höger Henry o Ingegärd Linell med dottern Eva och hennes man
Börje Lundberg och deras barn Annica och Petter.

Foto: Bert Persson

 

Matts Granberg och Bosse Lindmark, 
fotbollspelare på golfbanan


Märta och Gunnar Bergström klubbens äldsta på den tiden.
Gunnar gör HIO på Renen 2 i en ålder av 87 år !
Foto: Bert Persson

Tyvärr har utbytet med Uleåborg upphört. Bilden visar Uleåborgs klubbhus på den gamla goda tiden.
Foto: Bert Persson

********************************

1984

Medlemsantal 462
Utbyggnaden tär på ekonomin det behövs 400 000 kr som måste lånas upp med kommunal borgen. Utbyggnaden som skulle vara klar i höst är försenad på grund av en onormalt blöt och regning sommar som gjort allt arbete så gott som omöjligt. Det som kunnat göras är gjort, bland annat är bevattningssystemet klart.
Vi får ett nytt hcp system ”HCP system 84  där vi för första gången börjar räkna med decimaler med hjälp av tabeller. Då infördes också begreppet spelhcp. Exakt hcp = 19,4 motsvarade spelhcp = 19, medan exakt hcp = 19,5 motsvarade spelhcp = 20.
Hcpsystemet  före 1984:
Tidigare bestämdes en banas svårighetgrad med beteckningen SSS (Standard Scratch Score). SSS  motsvarar det antal slag som en scratchspelare (hcp = 0) förväntas behöva på en rond under goda väderleks –och banförhållanden.  Luleå GK:s bana hade SSS=72. Genom att jämföra en ronds bruttoresultat med SSS fick man fram den sk bruttodifferensen. Detta bruttoresultat minus spelarens  exakta hcp gav då ett nettoresultat (plus eller minus) som i en tabell gav ökning respektive minskning av tidigare handicap. Vid poängbogeyspel räknades bruttodifferensen ut med formeln:
SPELHCP + 36 – POÄNG + PAR – SSS
Eftersom vår bana och för övrigt de flesta banorna hade både par och SSS lika (72) förenklades formeln till: SPELHCP + 36 – POÄNG.
Man kunde, om resultaten motiverade detta, höja sitt hcp två gånger per år (juni, aug) genom att lämna in sitt HCP kort till handicapkommitten. Vid årets slut lämnas HCP kortet in för revision.
Den nya regeln för droppning som vi har idag införes. Tidigare droppade man genom att släppa bollen bakom ryggen. 
En undersökning av hålens svårighetsgrad visade att Renens 2:a, 3:a, 4:a och 5:a var svårast.
Golfutbytet med Uleåborg avbryts och Lars "Osten" Bergström gör en HIO.

1985

 

Medlemsantalet 552
En glädjande medlemsökning. Banutbyggnaden fortsätter under ledning av Bruno Seger, Gunnar Svanberg, Per Olov Tideman och Göran Segerlund. Hoppet är att vi skall ha 18 hål 1986. Utbyggnadens färdigställande kan ej ske utan ekonomiskt samarbete med Luleå kommun. Detta samarbete fortgår nu på det sättet att klubben utökar sitt lån hos kommunen. 
Per-Olov Tideman anställs som intendent för att avlasta den alltmer svällande administrationen. 
En elitkommitte bildas under ledning av Janne Dannberg. Dess första uppgift är att återta platsen i division II.

********************************

  1986 Årets säsong började på samma olyckliga sätt som 1985. Regn, regn och regn. Tjällossningen var både sen och svår, vilket gav stora problem på hålen 5, 7 och 8 långt in på försommaren. Förhoppningarna om spel på de nya hålen uppfylldes tyvärr inte. Hål 10, 11 och 12 kunde ha öppnats för spel på hösten men beslutet blev att vänta till våren 1987. Hål 16 är det hål som är svårast att färdiggöra. 
Kommunen beviljar ett nytt lån på 600 000 kronor för utbyggnaden. Men ekonomin sviktar och styrelsen uppmanar medlemmarna att medverka till medlemsrekrytering och anskaffande av sponsorer. Dessutom tilldelas medlemmarna vissa hål för aktivt arbete på hålet.
Handicapsystemet ändras innebärandes att man alltid måste räkna ut poängen för hcp ändring. 
Rutviks Allehanda presenterade redan detta år den ofta citerade historien om mannen som levt flera månader på en öde ö när en flicka i dykardräkt plötsligt stiger upp ur vattnet. Mycket har hon med sig men inga golfklubbor.
 1987 Säsongen börjar på samma besvärande sätt som 1985 och 1986, men vi har numera vant oss vid att ha vädret mot oss. Endast några hål har varit spelbara. 
Hål 7 (Björnen) har inte kunnat beträdas under större delen av säsongen. 
Klubben tillsammans med kommunen satsar på att dika ut ”golfströmmen”.  Under vintern har arbetet med rensning och fördjupning av bäcken genomförts. Åtgärden har ändrat förhållandena i stor omfattning för hålen närmast bäcken. Nästa alla träd och buskar efter bäckkanten har försvunnit.
Förutom Herbert Fredriksson anställs Sven Lindholm, Rune Bergström och Leif Noren
Detta år inför NVGF Seniortouren. Elitkommitten rapporterar att elitlaget åter gått upp i division II. Flickorna blev distriktsmästare. Men samtidigt avgår kommitten.
 1988 Antalet medlemmar c:a 1060 och över 100 står i kö.
Detta var året då vi för första gången spelade 18 hål i Luleå. En historisk händelse. Banan spelas Björnen - Renen.
De arbetsinsatser  som medlemmarna med Göte Åberg som pådrivare utfört för att förbättra banan kan inte nog berömmas. Höjda avgifter, senior betalar 1200 kronor. Priset för 50  träningsbollar är 12 kronor. 
Styrelsen föreslår införande av medlemslån. 
Staffan Borg och Uno Dahlén har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram förslag till golfarrangemang i samband med VM seglingarna. 
Kanslibyggnaden (nuvarande shopen) tas i drift. Rutviks Allehanda konstaterar att hålvärdar är ett måste. Beslutat medlemsstopp upphör tills vidare. 
Under hösten arbetas febrilt för att få de 18 hålen färdiga till 100%. Klubben kallar till arbetsdagar i oktober. Förslaget med medlemslån på 5000 kronor förkastades med 52% majoritet av årsmötet. Gunnar Bergström 87 år gör HIO.

********************************

1989

I juli genomförs världens första skins-game för kvinnliga proffs i Luleå Midnight Sun Cup. Med enorm mediabevakning. De fyra spelarna Marie-Laure de Lorenzi Taya, Frankrike, Alison Nicholas, England samt svenskorna Liselotte Neumann och Sofia Grönberg spelade
om prispotten 350 000 kronor. 
Luleå Golfklubb utses av Sveriges journalister till Årets Golfklubb. På ett extra årsmöte den 16 september 1989 presenteras förslag till höjda årsavgifter, nya medlemslån för att kunna slutgiltigt färdigställa 18 hålsbanan, bygga maskinhall upprusta kök –och serveringsutrymmen samt anskaffa maskiner. Medlemmarnas majoritet ställde upp på styrelsens förslag. 
Räkenskapsåret ändras så att vi kan ha årsmöte i december. Styrelsen tar fram klubbens första perspektivplan och startar ett billotteri. 
Kommunens parkförvaltning sköter plantering kring klubbhuset inför Midnight Sun Cup. Midnight Sun Cup blev en succé med enorm reklam för Luleå. Eurosport visade tävlingen och SVT visade inspelningen i efterhand.
Markus Westerberg bli 5:a på Tolvslaget i Boden

1990

Luleå Golfklubb fyller 35 år och inviger Världens nordligaste 18-håls bana. Rutviks Allehanda går i graven. Styrelsen har beslutat att i stället ge ut en medlemstidning som planeras utkomma med 8 nummer per år. Ny maskinhall byggs. Medlemslån införs.
Första numret av tidningen Luleå GOLF utkommer i juni.
Senior årsavgiften är nu 1450 kronor. 
Jättediket till vänster Björnen hål 8 blir till under vissa protester.
Leif Seger vinner MoDo Open. Markus Westerberg vinner
Sparbanken Cup, Norrtouren 

Rutviks Allehanda ersätts med Luleå GOLF !

 

1991

Banan "vänds" dvs vi startar i framtiden på Björnen 1. Kanslibyggnaden byggs ut (nuvarande shopen). Göran Segerlund tidigare banchef i klubben blir invald i Svenska Golfförbundets bankommitté och Staffan Borg väljs in i Svenska Golfförbundets klubbhuskommitté. Jonas Lind och Marie Tideman kvalade in till riksfinalen i Föreningsbanken Cup. Markus Westerberg uttagen till pojklandslaget i golf. Peter Thelin assisterande tränare fortsätter sin tränarutbildning. 200 träd planteras varav de flesta på Renen hål 9. Svensk Golftidnings reporter Johan Dahlqvist besöker Luleå GK. Gubbgolfen som startat detta år upplevs som succé. Årsmötet beslutade att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter inalles 6 medlemmar. Tidigare ingick alla kommittéledamöter i styrelsen. Banrekord från vit tee (Björnen/Renen) 69 slag av Björn Johansson, Umeå.

********************************

1992 Luleå spelar i damernas Div. II och leder efter första omgången med 42 slag före andralaget Boden. Laget bestod av Anna Öquist, Åsa Ekberg, Malin Dannberg, Gabriella Hogenstedt och Jenny Sjöberg.
Individuella resultat: 1:a Anna Öquist, 154 slag. 2:a Åsa Ekberg, 159 slag. Foursome: 1:a Anna Öquist/Gabriella Hogenstedt, 83 slag. 2:a Åsa Ekberg/Malin Dannberg, 83 slag. 
Banrekord damer från blå tee (Björnen/Renen) Susanne Norberg, Boden.
Markus Westerberg vinner Mizuno Mosjö Open och spelar i Sveriges lag i en fyrlandskamp i Frankrike samt i EM lager pojkar i Wales.
1993 De ekonomiskt kärvare tiderna märks i föreningen, medlemsantalet krymper. Beslutades att höja medlemstaket till 1250 medlemmar. Styrelsen (årsmötet) förbjuder icke medlemmar att plocka bollar inom golfklubbens område. Dessutom förbjuds att utan tillstånd försälja bollar inom golfbanans område. Klubbhuset får nya fönster och dörrar.
Medlemsavgift senior 1700 kronor. Medlemslån 6000 kronor. 
Beslutades hålla alla styrelseprotokoll tillgängliga i kansliet i syfte att göra vårt gemensamma arbete så påverkansbart som möjligt.
Luleå Golftidning utkommer med 4 nummer detta år.
Markus Westerberg vinner Junior SM i matchspel >21 år och blir 1:a i Luleå Open, 2:a i MoDO Open
Jonas Lind vinner Nordiska Mästerskapet för Y Juniorer >18 år.
Herrarna spelar i Div. 1 och laget bestod av Markus Westerberg, Jonas Lind, Markus Ekberg, Per Nilsson, Lennart Sjögren
Golfutbytet med Uleåborg återuppstår, med besök i Uleåborg. Svenska Golfförbundet driver frågan om införandet av slopesystemet i Europa. Gunnar och Elly Svanberg blir hedersmedlemmar.
1994 Medlemsantal 1075 (968 aktiva)
Ryktesspridning om ouppklarade ekonomiska förehavanden mellan Leslie Stewart och styrelsen mynnade ut i krav om extra årsmöte. Efter initiativ av styrelsen genomfördes ett informationsmöte som styrelsen hoppades skulle räta ut eventuella frågetecken. Dock Leslie Stewart slutar som pro inför denna säsong. Peter Thelin blir klubbens pro 1994. 
Herrarna klarade fortsatt spel i Div.I kommande år. Även damerna klarade målsättningen att hålla sig kvar i serien och att bli bättre golfspelare.
Jonas Lind vann Umeå Open och Markus Westerberg blev 2:a i Skellefteå Open.
Banan spelas med start på Björnen. Snittscoren för 1023 ronder  visar statistiskt att alla hålen på den relativt nybyggda Björnen är svårare än Renens hål. Endast Renen 5 kan mäts sig i svårighetsgrad. 
Under Luleå Open, en elitbetonad tävling, deltog 46 spelare som spelade två 18-håls ronder. Här visade statistik att Björnen hål 6 var det särklass svåraste hålet. Även korthålet Björnen 2 har hög svårighetsgrad. Anledningen till detta är att Björnens kringområden inte är tillräckligt ansade. 
En kraftig insats för att förbättra hela banan, men särskilt Björnen, blir följden - kostnad 1 457 500 kronor. Klubben inleder ett försök om samarbete med Boden om fritt spel på varandras banor under året.
För första gången genomförs en tävling i vinterföre i Luleå. Den 26-27 februari anordnas en tävling på norra hamnens is. Tävlingens namn "Snöbollen" i samarbete mellan  Korpen och Luleå Golfklubb.
Under hösten skall uppmätningen av banan utföras inför det nya banvärderingssystemet också benämnt slopesystemet.
Två hedersmän och golfare dör under året: Gunnar Svanberg en av stiftarna och den som betytt mest för golfens utvecklig i Luleå samt Stig Stenudd en glad, impulsiv och entusiastiskt golfare med en egen "knixsving".
Markus Westerberg 2:a i Franska Öppna amatörmästerskapet.
Äntligen får klubbhuset ett nytt tak !!!

Greenfeegästerna minskar, av vilken anledning är oklart
1991            4300 greenfeegäster
1992            3400       -"-
1993            3900       -"-
1994            2800       -"-

********************************

1995

Medlemsantalet cirka 1100
Årsavgiften är 1750 och medlemslånet 6000 kronor
Klubbens fyller 40-år.  Klubbhusets renovering klar. Nicklas Olofsson blir restaurangarrendator.
Förbud om att spela med bar överkropp införes efter rekommendation av NVGF:s planeringskonferens.
Slopesystemet planeras inför årets säsong.
Luleå Golf utkommer med ett jubileumsnummer.
Styrelsen föreslår ny organisation och presenterar perspektivplan.
Billotteriet blev inge succé pga medlemmarnas svaga intresse för att köpa och sälja lotterna. 1200 lotter förblev osålda. Det ekonomiska utfallet blev trots allt positivt eftersom bilen fanns bland de osålda lotterna.
Luleå Open vanns av Johan Sköld, Bro-Bålsta på 214 slag. Det var första gången någon vann Luleå Open på resultat under par. Markus Westerberg blev 3:a på 216 slag men vinner sammanlagt, Player of The Week. Han vinner Umeå Open med bl a banrekord 66 slag. Markus gör även banrekord i Avesta i seriespel Div.I, 68 slag

1996

Medlemsantal 1185
P-O Tideman slutar som intendent och  Leif Stenudd (Gatedal) anställs som klubbchef. Kansli och shop byter plats. Det innebär att kansli och shop får sin nuvarande placering och utseende. Markus Westerberg blev Player of The Week genom följande placeringar: 1:a Tolvslaget, 1:a Luleå Open, 2:a Skellefteå Open. 
I samband med bygget av parallellvägen (tidigare åkte vi E4 till golfklubben) hittade man 3000 bollar i bäcken vid den gamla vägtrumman. 
Slopesystemet införs. Premiär för tidsbokning. Leif Skanefors lyckas med konststycket att med bollen träffa ett träd så att den studsar rakt ner i egen bag. Hole In Bag !
Stadskamp mot Uleåborg i Luleå.
Herrarna 2:a i Division I. Laget bestod av följande spelare: Jonas Lind, Lennart Sjögren, Tobias Wikberg, Peter Thelin, Per Nilsson, Markus Westerberg. Elitansvarig: Tommy Isaksson.

1997

Medlemsrekord 1245
Lule-veckan fyller 20 år. Sven "Bowling" Sundqvist ordf i TK 1976 - 1980 introducerade 1977 begreppet Lule-veckan som år efter år utvecklats positivt. 
Från och med detta år drivs rangen av klubben. Beslutas begränsa medlemstaket. 
Luleås nya bostadsområde Boheden beläget mellan E4 och Björnen presenteras i Luleå Golf. Tyvärr har inget hänt än idag. Den som lever får se. 
Årets golfskola samlade 91 ungdomar. 
Stadsmatchen mot / i Uleåborg slutade med förlust. Trots detta en härlig upplevelse. Fastighetskommitten inreder vagnbodan med låsbara burar. Niklas Olofsson och Ulf Andersson driver Golfshopen.
Henrik Lindström ordförande 1960 till 1977 avlider. Hans Brännberg  avlider. Tävling till hans minne introduceras. Inger och P-O Tideman flyttar från stan.
Stefan Westermark avgår som ordförande.
 


Green  bevattningen klarar inte alla somrar !

Sven Sundqvist, mångårig tävlingsledare

********************************

1998

Medlemsantal 1460
Golfklubben utan ordförande. Valberedningen och årsmötet i december kunde inte hitta någon som var villig att åta sig ordförandeskapet i klubben. Vid ett extra årsmöte ställde Assar Lindkvist upp som en frälsare. Barbro Alatalo vikarierar som klubbchef under Leif Stenudds sjukskrivning.
Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en förstudie rörande utbyggnad till 27 hål. Britt Hogenstedt  väljs in som ordinarie ledamot i Svenska Golfförbundet. 
Tidsbokning med datorstöd GK 96 införes. Klubbens första hemsida presenteras. Damerna hälsas välkomna till Veterangolfen, som tidigare bara bestått av herrar.
Klubben inviger golfhall i Lulsundet. NVGF fyller 25 år och firar med "Jubileumsgolf". Luleå Golfklubb första gången på Webben.
Redaktören för Luleå Golf och ordförande i hcp kommitten, Jerry Grahn, slutar efter 15 år.

1999

Peter Thelin slutar som pro och ersätts av Åsa Ekberg och Lennart Sjögren. Nicklas Olofsson tar över shopen efter Ulf Andersson.
Agneta och Svante Öman tar över restaurangen.
Åsa Ekberg
och Lennart Sjögren efterträder Peter Thelin som ProTeam. Thorsten Sjödin, banchef i 10 år avlider. 
På årsmötet den 5 december 1998 detaljredovisades resultatet och mötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta arbetet med en utbyggnad till 27 hål. Köbildningen under 1999 ger ytterligare "skjuts" för utbyggnad. Samarbete med Bodens startar med att inte ha tävlingar samma dag på båda banorna. Veteranmedlemsskap införes med begränsad spelrätt - klarade bara ett år !
På årsmötet den 11 december presenterar styrelsen förslag om utbyggnad av banan.

2000

Ett enigt vårårsmöte beslutar om en utbyggnad med 9 hål plus ytterligare 3 hål.  
Arbetsgruppen Hans Bergman, Lennart Wäppling, Stefan Johansson, Ingvar Liinanki, Kjell Herlevsson och Assar Lindkvist är klara med all upphandling av mark. Hålen är färdig ritade, arkitekt Björn Eriksson, Gävle. För första gången golfterminal i klubbhuset. Greenen på Björnen hål 4 helrenoveras.
Lennart Sjögren och Åsa Ekberg årets pro. 
18 hålsbanan vändes dvs spelordning Renen - Björnen.

********************************

2001

Carin Bylund anställs.
Medlemslånet höjs till 10 000 kronor. Luleå Golf Aktiebolag bildas med Kjell Herlevsson som VD.
Vid anläggningsarbeten omkring år 1975 hittas en milsten från tidigt 1970 tal. Stenen har förvarats av Sigvard Stenlund klubbens första banarbetare. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd att återplacera milstenen med samråd med arkivarie från Länstyrelsen. Platsen blev vid green på Renen hål 3.
Många medlemmar gjorde en gemensam golfresa till Narvik.
2002 Klubben inviger de nio nya hålen med namnet Hermelinen. Invigningstävlingen samlade 300 deltagare.
Nya utslagsplatser (41 stycken) på rangen med asfaltunderlag invigs valborgsmässoafton. Uleåborg var inbjudna till stadskamp men kunde inte ställa upp. Tidbokning införs för första gången. Niklas Olofsson och Marcus Ekberg årets instruktörer. Mattias Ferry, Umeå GK,  vinner Luleå Open på 141 slag. Paret Agnetha & Svante Öman slutar som restauratörer. 


300 deltagare gav långa väntetider


Marcus Ekberg slår invigningsslaget på Hermelinen


41 nya utslagsplatser

********************************

2003

Slutredovisningen av banutbyggnaden (Hermelinen) visade en totalkostnad av drygt 10 miljoner kronor. Svenskt Riksmästerskap anordnas av NVGF. Tävlingen Mor & Dotter spelas i Luleå och vinner gör Anna och Ewa Öqvist, Piteå GK. 
En torr sommar har gjort att vattnet i bäcken för första gången i mannaminne sinat. Kjell Herlevsson hedras som klubbens tredje hedersmedlem. Nya krögare blir Lotta & Mikael Kemi.
Herbert Fredriksson går i pension efter 23 år som banarbetare på Rutviks Golfbana. Vi flyttar från golfhallen vid Lulsundskanalen.
Rangen öppnade den 25 april. En räv blev inlåst i klubbhuset detta år, varför klubbhuset fick stängas två dygn för sanering !
Nya golfhallen i biografen Vågen anpassas för golfträning.
"Ej pryd" undrar i tidningen om det verkligen skall vara tillåtet med bar överkropp ute på banan.
2004 Vid höstårsmötet bortröstades ordföranden Assar Lindkvist på ett överraskande/kuppartat sätt. Göran Kihlanki valdes med knapp majoritet. Klubben var pga detta plötsligt och mindre roligt utan beslutsmässig styrelse. Detta utmynnade i ett extra årsmöte den 20 januari 2005. 
Första vintern i nya golfhallen Vågen. Viss oro över ett förslag om att bygga en ny golfbana i Gäddvik. Golfens nya datasystem GIT tas i bruk. Per-Olov Tideman utses till hedersmedlem i Golfklubben. Beslutades att de tre golfslingorna inte skulle ha "siffror" som namn. Detta innebar att slingorna fick djurnamn. Sista slinga fick redan från början namnet Hermelinen och de övriga fick namnen  Renen och Björnen. Svenska Golfförbundet fyller 100 år. Ny regelbok utkommer omfattar 2004-2007. Anita Markstedt slutar som ordförande i TK efter 6 år. Roland Lindqvist utses till årets golfjunior inom NVGF. Anläggningskommittén startar med ett åtgärdsprogram för att klara greenernas övervintring. Greenerna får numera ett islager på upp till 15 cm som hotar att döda gräset pga syrebrist.

En stormig period !

********************************

2005 Femtioårsjubileum
Ett välbesökt extra årsmöte (se bilden under år 2004) startade året som klubben skulle fylla 50 år. En stormig period i klubbens historia avslutades med detta möte.

Pasi Mäkeläinen blir golfklubbs VD. Beslutades om avgiftstak för familjer med många golfmedlemmar. Högsta avgift  blir 7000:- kronor. Klubben inviger en nydesignad hemsida. Barbro Alatalo slutar som klubbchef. Klubbens elitlag vinner Div II och avancerar till Div.I. Laget bestod av: Markus Ekberg, Martin Brännström, Lennart Sjögren, Tomas Lindqvist, Per Johansson, Roland Lindqvist, Rikard Wiberg och Per Nilsson. Ledare: Tony Holmgren och Joakim Söderqvist.
2006 Höstårsmötet 2005 valde ny ordförande och delvis ny styrelse.
Extra möte den 16 maj beslutade att alla medlemmar skulle betala en engångsavgift på 1500:- kronor. Ett tufft beslut som de flesta medlemmarna accepterade och klubben tillfördes ett kapital på 1.500.000:- kronor. Insatsen gav ett rejält överskott i årets budget.
Bror Björnfot erbjuder sig att gå igenom klubbens ekonomiska situation och hantering. Detta utmynnar i en mängd besparingsåtgärder bl a läggs klubbtidningen ner. Bror Björnfot blir på hösten 2006 halvtidsanställd klubbchef.
Ombyggnaden av Björnen hål 7 fortsätter planenligt = större vattenhinder framför greenen. 
Frivilliga krafter bygger en glasveranda utanför klubbhuset. Återigen ett lyft för klubben. (se bild 2007)
Björnspår
(bilden) på Björnen hål 4 visar att bandelen fått sitt rätta namn.

 

Styrelser 1955 - 2007

 

Klubbtidningen läggs ned !!!!

********************************

2007 Värmepumpar installerats i maskinhallen och i samtliga byggnader är elementen utbytta mot nya med elektroniska termostater.
Parkeringen och hela vägen fram till parkeringen asfalteras. Marknadspriset för detta är 1,5 miljoner kronor. Tack vare sponsring kommer klubben undan med en kostnad på 250.000 kronor.
Arbete och material för upprustning av klubblokalen (kansliet flyttas till norrsidan) beräknas till en kostnad av 2 miljoner kronor. Tack vare ideellt arbete av medlemmar och sponsring kostar det inte klubben någonting. Shopen byggs ut till det dubbla, en swingstudio uppförs, återigen, med hjälp av ideella krafter. Under vintern 2007-08 flyttas tävlingsexpeditionen till södersidan ( tidigare kanslidelen).Ny telefonväxel utan kostnad tack vare tillmötesgående sponsor. Leasingavtal ger helt nya maskiner för driften av banan. Bror Björnfot, Ulf Lindholm, Jan-Olov Riihaho, Stig Sjöberg, Assar Lindkvist, Ulf Olausson (bilden) samt Göte Åberg är några som arbetat ideellt 2006 och 2007.
Fairway på Renens hål 8 uppfräses och sås in.
2008 Vattenhindret Renen 8 grävs ut till 2 meters djup och stenskos. Samtliga diken på Björnen grävs upp och rensas.
Den 100-åriga poppeln framför klubbhuset tas bort och ersätts med ett vattenhinder.
Skogspartiet vid Hermelinen 9 rensas och fylls delvis med jord.
Spår efter björn syns allt oftare detta år. En tall vid 9:ans utslag Björnen har tydliga spår i form av rivmärken.
Restaurangen Golfkrogen får ny arrendator. Mat och service till allas belåtenhet.
Göran Larsson anställs som klubbchef.


Bror Björnfot, Ulf Lindholm, Jan-Olov Riihaho, Stig Sjöberg, Assar Lindkvist, Ulf Olausson !

Ulf Olausson avlider 2007 !

Vattenhindret Renen 8 restaureras !

 

En tall vid 9:ans utslag Björnen
har tydliga spår i form av rivmärken.

********************************

2009 Klubben övergår från medlemskapital till spelrätter. Medlemsantalet ökar kraftigt. Golfspelare blir vittnen till hur en björn överfaller en älg vid hål 4 Björnen. 
I augusti plöjs och insås fairway
på Renen hål 3. Även fairway Renen 1 plöjs och insås. Även diverse tuviga områden rivs upp.
Lång och varm sommar gör hela banan får en enorm finish. I början på augusti är bäcken i det närmaste torrlagd.

Under vintern borras efter vatten på Renen 3, för att kunna bygga ett vattenhinder/vattenreservoar på Renen.


Björn jagar älg på Björnen 7
 

 

G
A
M
L
A
_
M
E
D
L
E
M
M
A
R

  1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Bertil Jonsson X 1938 föd.år              
Per-Eric Ericsson   X 1928              
Roland Carlsson + X 1935              
Gunnar Nyman     X 1957            
Anders Ranheimer     X 1946            
Maine Ranheimer       X 1947          
Jan-Erik Dannberg         X 1946        
Majlis Dannberg         X 1947        
Sixten Nilsson         X 1931        
Jan Wennskog         X 1944        
Mats Vikström           X 1956      
Patrik Stöckel           X 1962      
Assar Olofsson           X 1942      
Ingvar Nilsson           X 1948      
Lars Kajeryd           X 1944      
Benny Eriksson               X 1957  
Thomas Hedberg                 X 1953
Kjell Herlevsson +               X 1934
Håkan Karlsson                 X 1942
Bengt Westerberg                 X 1945
Jerry Grahn                 X 1930
Maj Westerberg                 X 1946
Harry Niemi                 X 1942
Gerd Niemi                 X 1942
Gudrun Grahn                 X 1933
                   
2010 Redan i juli månad kan vi spela på de nysådda hålen Renen 1 och 3.
Golfintresset ökar på grund av systemet med spelrätter gör det enklare/billigare att bli medlem. Klubbens ekonomi stabiliseras.
Jan och Tatiana Ström gör en storartad insats genom att rensa sly och icke önskad vegetation på stora delar av banan.
Oldtimers 2010:
En inventering av medlemmar som fortfarande spelar och vilket år de blev medlemmar i klubben visar att många varit medlemmar 30-40 år. Några har varit ifrån golfen några eller många år men är nu med på banan igen.
Av oldtimers är Per-Eric Ericsson äldst och Jerry Grahn god tvåa.

Per-Olov Tideman är den äldste nu levande klubbmedlemmen.
Han är hedersmedlem och var medlem redan 1957.

Medlemsantalet ökar med 130 fullbetalande medlemmar.

 

********************************

2011 Ovanligt tidig vår med lite tjäle. Trots detta ingen speciellt tidig golfstart. Renen öppnar med provisoriska greener den 12 maj och den 26 maj  öppnar Renen/Björnen med ordinarie greener. Den 2 maj är hela banan öppen !
Sommaren 2011 började och slutade med kraftigt regn. Medelhavstemperatur hela juli och augusti. Bra !
Men 1 vecka under midsommar var banan avstäng pga regn. Dessutom var banan avstängd av samma anledning TRE veckor i september. Fyra veckors avstängning av banan ! Något liknande har aldrig i klubbens historia. Avstängning några dagar har hänt - men veckor !?!?!?
Den goda ekonomin ger möjlighet till inköp av ny traktor, knivluftare med arbetsbredden 4 m, gräs och slyapparat, tankvagn för bevattning och gödsling, fairwayklippare med 4 m klippbredd. Detta innebär i sin tur att banpersonalen kan hålla banan i utmärkt skick.
Under hösten har planerats/grävts för sammankoppling av banans två bevattningssystem. Det nya vattenmagasinet och pumpsystemet genomförs. Dessutom grävs genom hela bandelen Hermelinen ned kabel för bredbandsförbindelse.
Våra seniorgolfare dominerade tävlingsspelet inom NVGF.
Luleåspelare vann 4 av 5 klasser i Distriktsmästerskapet: H35: Jonas Lind; H45: Patrik Taaveniku ; H55: Lennart Lind ; H65: Bertil Englund.
I seniorlänskampen mellan Norrbotten och Västerbotten vann Norrbotten. I Norrbottens lag ingick sex spelare från Luleå GK: - Lennart Sjögren, Per Garmager, Lennart Lind, Leif Gatedal, Bertil Englund, Sune Lestander.
Den 28 oktober spelade vi i alla fall på ordinarie greener (Hermelinen)

Översvämning i två omgångar under sommaren !


 Kraftiga pumpar fyller vattenmagasinet

********************************

2012 Säsongen startar med det nya vattenmagasinet klart. Ny pumpstation. All bevattning tas nu från vattenmagasinet. Detta har inneburit att sprinklerna inte täpps till och sprinklerna ger högre och längre strålar. Rena skådespelet när greenerna bevattnas !

På hösten, grävning och nedläggning av vattenledning till Björnen hål 4/5. Juli månad kall och blåsig med sena greener.
4 nya golfbilar inköps. Stefan Erkki platschef under året, slutar den 1 september. Nytt - åtta "sjöbodar" sätts upp på klubbhusområdet för förvaring av golfutrustning.
 

 

2013 Restaurangen tas över av Systrarna Söta, en klar uppdatering.
Vattenledningen till björnen klar. Under våren  har frivilliga under ledning av Jan Ström och Lars-Gunnar Falk försökt snygga till de "sår" som uppstått efter grävningarna. Ny elledning till pumphuset dras från Flarkenområdet. Seniorerna vinner allt som går inom NVGF:s match -och tourspel. Däremot inget lag i SvGF seriespel.
Gary Stewart återkommer till klubben som assisterande tränare. Som vanligt är våra greener sena, trots ett rekordår med värme redan i maj och lagom mängd regn.
Ingen klubbchef finns anställd vilket innebär dåliga kommunikationer och bristfällig information till medlemmarna. Hösten/vintern  avslutas med att hela klubbhuset renoveras/byggs om. Bergvärme installeras. 42 radiatorer "fyller" hela klubbhuset.


Nytt pumphus !

 

********************************

2014 "Nya klubbhuset" ger klubben en ny dimension.
Varning för ormar på Renen!
Tee bevattning installeras på Björnen.
Årsmöte 2013 beslutade, genom att godkänna en motion från Jerry Grahn, att ersätta diket på Björnen 5 med rör dränering. Tommy Eriksson, drifts-och anläggningsansvarig bedömde åtgärden enkel att utföra.
När Björnen "slopades" fanns inte detta dike.

Fortfarande ingen klubbchef -  innebär dåliga kommunikationer och bristfällig information till medlemmarna, men Aktiebolaget med Björn Kullberg gör stora insatser i "klubbchefens" frånvaro.
Årsmötet fick avbrytas då styrelsen inte presenterade någon skriftlig  Verksamhets-plan ! Ordföranden inte närvarande vid årsmötet ?
MEN! Diket på Björnen 5 var kvar hela året
2015 Klubben fyller 60 år ! Presenterar jubileumsskrift på 76 sidor !
Redaktör: Jerry Grahn

Historiens sämsta vårväder, mesta regnet sedan 1951. Nästan halva golfsäsongen spolierad.
Banan inte torr förrän 10 augusti.

Kjell Herlevsson avlider efter cancersjukdom.
Klubbhusets "baksida" får ny brädfordring.
Luleå Golfklubbs seniorer vinner NVGF´s matchserie. Final mot Umeå ????

Laget:  Mats Vikström, Stefan Olsson, Leif Gatedal, Tomas Gustafsson, Patrik Taveniku, Lennart Lind,  Per Garmager, Sune Lestander, Bertil Englund, Mikael Ruumensaari.

Diket på Björnen 5 fortfarande öppet!

 

********************************

2016 NYTÄNDNING I LULEÅ GOLFKLUBB ! 
Återgång till klubbchef. Adam Vozniak blir klubbchef. Kjell Hjelm ny ordförande. Linus Bylund greenkeeper efter Tommy Eriksson.
Ny bolltvätt !
Gary Stewart återkommer som pro. Shopen renoveras och målas.
Leslie Stewart återkommer efter 40 år.
Ovanligt tidig start (3 juni) med ordinarie greener. Har aldrig varit så bra greener så tidigt i  klubbens historia.
Veckan före och veckan efter midsommar  hade vi "kanonväder" med sol och värme.
KRAFTIGT REGN !
Banan avstängd den 5 t.o.m den 10 juli - 6 dagar ! (9-10 juli är lördag - söndag)
Nytt regn stänger 18 hål lördag och söndag den 16-17  juli.

Augusti - den 2 och 3 skyfallsrika regn under ett par timmar dränker banan.

Massor av björkar tas bort under spelsäsongen.

Diket på Björnen utan åtgärd !
 

Tommy Eriksson, avtackas efter 15 år som Head Greenkeeper. Tommy har betytt mycket för Luleå GK, en hedersman, kunnig i det mesta.

         Klubbmärket ändras, från LLGK till 1955 !
.............................
Sven Reinholdts boll  träffar kraftledningen på Björnen 7, inte bara en gång och inte bara två gånger utan tre gånger vid samma tillfälle. Rekord trodde alla till dess att Thord Andersson berättade att han lyckats med samma sak !


       Rönnen vid Björnen 1 tas bort !


Seniorlaget vinner NVGF´s seriespel Norrbotten
Spelar NVGF final mot segraren i Västerbotten Umeå GK
och förlorar på hemmaplan.

 

****************
 2017 Sen säsongstart pga långsam snösmältning. Första året på 16 säsonger kan inte rangen öppnas till valborgsmäss!

Inför årets säsong har de tre bandelarna förändrats som aldrig tidigare. Anledning till detta är att ett otal träd framför allt tallar
avverkats under vintern. Se några bilder nedan.

Årsmötet beslutar efter en motion att styrelse för Luleå GK och Luleå GK:s AB skall vara densamma.
Detta bland annat efter att Stefan Westermark "visste" att ingen golfklubb i Sverige hade separerade styrelser i likhet med vår golfklubb. >>>                                         Det här säger Svenska Golfförbundet  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rosa Wikström tar över golfrestaurangen.
Frivilligpoolen startar !
Vill du bidra till en bättre golfbana? Nu startar Luleå Golfklubb en Frivilligpool för enklare uppgifter som hjälper oss att tillsammans kunna presentera en ännu mer välskött golfbana. Många medlemmar har ställt upp bl.a med att täcka greenerna.
Våren !
Sen säsongstart pga långsam snösmältning. Första året på 16 säsonger kan inte rangen öppnas till valborgsmäss!
Ovanligt sen vår - trots detta startar vi ett andra år på ordinarie greener.
Den 9 juni öppnas Hermelinen med ordinarie greener. Den 15 juni öppnas hela banan också med ordinarie greener.
Hösten !
Största delen av hösten (september) var banan vattenbemängd och banan avstängd ca 10 dagar.
Märkligt nog ingen frostdag under september !
Med andra ord en av de kortaste golfsäsongerna i klubbens historia !
Diket på Björnen 5 fortfarande utan åtgärd.
Enligt klubbchefen ligger kostnaden i dag på 100.000 kr!
Klubben ingår 2017 i Sveriges 50 största klubbar. 49:e plats 1763 medlemmar.

Några bilder från förändringarna:

Enligt Thomas Bergman, Klubbrådgivare Sv Golfförbundet, har...
... SGF har inte en säkerställd statistik i den här frågan om separerade styrelser i gofklubbar med aktiebolag. Av SGF 462 anslutna klubbar & golfbolag är golfbolag utan klubb 44 st (en styrelse).

Ett hundratal är ”bara” förening utan AB (en styrelse).
I ytterligare ett hundratal styrs AB helt externt i avtalet med klubben (klubben en styrelse, AB en styrelse).

I kvarvarande 100-150 klubbar, äger GK hela eller delar av AB (förhållandet påverkar beslutet i styrelsefrågan), väljs:
1. samma styrelse
2. delvis samma styrelse
3. olika styrelser - i GK resp. AB  

Ur styrningssynpunkt väljs ofta samma styrelse (personunion) i GK och AB i ett 100 %-igt koncernförhållande (även om andra val görs, som konstaterats ovan). Argumentet som framförs till det är att klubben (=medlemmarna) styr både klubb och helägt AB.
Men, och det är viktigt, det är inte statistiken som ska vägleda, utan vad som är bäst för organisering och beslutsfattande i golfklubben.
 


Från tee Björnen 1 - 2016 Från tee Björnen 1 Från tee Björnen 2 Kring green Björnen 2 - 2017 Kring green Björnen 2 - 2016
 
Från tee Renen 6 - 2016 Från tee Renen 6 - 2017 Kring tee Renen 6 - 2017 Från röd tee - 2017 Inspel mot green Renen 7
 
Från tee Hermelinen 1 - 2016 Från tee Hermelinen 1 - 2017 Mot tee Hermelinen 1 - 2017 Mot tee Hermelinen 1 - 2016  
*****
2018


En enormt snörik vinter, ger sen öppning av rangen.
Åter en säsong när inte rangen öppnas till valborgsmäss!
Rangen öppnar 19 maj!  Tack vare en varm och solig maj, verkar banan bli klar i tid !
Tack vare Frivilligpoolen och duktig greenkeeper, Linus Bylund, får vi tacka för en relativt tidig säsongstart!
Öppnar Hermelinen-Björnen fredag den 8 juni kl. 12:00. Hela banan den 12 juni !
Banorna får nya slopetabeller !
Vision 50/50 ?? - Hur styrelsen hanterar denna vision vet inte medlemmarna. Men utan Damkommitté kommer man aldrig att lyckas !

Kanonväder maj och augusti. Många dagar kring 30 grader. Bra golfväder även i början av september.
Sista veckorna i juni kännetecknades av ovanligt kraftig BLÅST varje dag, med en hel del regn, vilket var bra eftersom våren var solig - utan regn. Midsommardagarna regnade bort !

Den av årsmötet 2017 utlovade "ökade demokratin" kan ifrågasättas. Hemsidan är fullständigt "ofullständig" efter att Berndt Tiberg och Jerry Omark lämnat det redaktionella arbetet. Berndt Tiberg lämnade också valberedningen.
Valberedningen representerades av två personer inför Årsmötet !

På årsmötet diskuterades också  huruvida styrelseprotokollen  skall  vara offentliga  och styrelsen fick i uppdrag  att  utreda detta  vidare och inget  beslut togs således i frågan. (Minskad demokrati ????)

Regel och Handicapkommitténs starka medlemmar Karl-Gustav Sandberg, förbundsdomare emeritus, och Tommy Hannu, distriktsdomare och TK-ordf. i NVGF lämnade kommittén inför säsongen, och förlorar sin inloggning på GITén. Anledningarna kan vara många - men ? ?

Bengt Ericsson avlider, efter en lång sjukdomsperiod, som förkortade hans aktiva golfperiod.
Från 1975 kan man läsa: "Klubben har under året anordnat Norrlandsmästerskapen. Rickard Bayliss träning av våra
 juniorer gav utdelning. P-O Tideman, blev Norrlandsmästare seniorer och Bengt Ericsson Norrlandsmästare juniorer. 

Seniorerna vann matchspelet i Norrbotten och Finalen mot Umeå !
Tomas Gustavsson,Stefan Olsson, Adam Wozniak, Patrik Sundqvist.
Lennart Lind, Sune Lestander, Bertil Englund, Per Garmager.

Flaggningen från mitten av juli till oktober bestod av två hängande sponsorflaggor. (se bilden). Var fanns klubbens flaggor ?????

Den 3 oktober kom första snön. Men tisdag den 16 oktober (och senare) spelades golf på alla tre slingorna med ordinarie
greener och knallgröna fairways. Banan stängs den 22 oktober !!

Diket på Björnen 5 fortfarande öppet!

 

 

 

 

     
*****
2019

Rangen öppnas 1 maj ! De två veckorna efter 1 maj fick vi kyla och regn / snö. Rejäla översvämningar blev resultatet. Tisdag den 14 maj 2019 -  Efter flera dagars regn har vi en tråkig översvämning.
1) Hermelinens 7:e green i mitten.  Hål 8 tee till höger.

2) Uteplatsen vid golfshopen byggdes hösten 2018 av Veteranerna. Återigen ett lyft!!

3)   16 aug, Björnen hål 7 nära green uppgrävd och blir inte färdig under 2019.
3b)
1988 när Björnen byggdes/ öppnades och fram till 2006 var hål 7 och dess omgivande
       vatten enligt vidstående bild.

2006 - Beslutades en förändring av Björnen hål 7, för att få ett STÖRRE vattenhinder framför
              green !

2019 -
 är vi på väg att återställa det ursprungliga utseendet. D.v.s MINDRE vattenhinder
              framför green!?!?!? 

4) Misslyckad "luftning" av fairwavy i juni.

Senare delen av maj månad, regn och ovanligt kraftig storm, försenade öppnandet av banan.
Ovanligt mycket vind som varade hela sommaren.

Hermelinen-Renen öppnade för spel den 10 juni ! Björnen med 7,5 hål något senare.
Midsommarafton 21 juni,  Åskregn på em. Åskregn på fm. Midsommardagen 22 juni. Åskregn i stan.

Senare delen (halva juni) och TRE veckor i juli, kännetecknades av blåst, växelvis kraftig, växelvis måttlig,  varje dag. Inte särskilt varmt och ofta regn. Ingen bra start på golfsommaren.

Den 22 juli startade årets verkliga sommar med FYRA dagar av kanonväder med temperaturer upp mot 25 - 30 grader, för att senare återgå till normal temperatur.
Torka,  22 juli till 13 augusti fick vi inte en enda regndroppe. Därmed svårigheter att hålla vissa delar av banan, speciellt utslagsplatserna gröna, de blev helt uttorkade och bruna.
14 augusti startade regnet igen, och de uttorkade partierna blev snabbt gröna igen.

Första veckan i juli får vi, efter ett år av "nakna"  flaggstänger äntligen "flaggparad" !
Veteranerna ökar kraftigt i antal, över 80 registrerade ! Antal startande första omgångarna 48,54,54,48 !

Årsmöte 2013 beslutade, genom att godkänna en motion från Jerry Grahn, att ersätta diket på Björnen 5 med rör dränering. Tommy Eriksson, drifts-och anläggningsansvarig bedömde åtgärden enkel att utföra.
            
  5)  2019 15 augusti, efter 6 år, har beslutet äntligen genomförts !  
              6) Rangen rivs upp i september och bearbetas för att bli gräsbevuxen.
                   Insådd i slutet på september.

Leif Gatedal avlider i september !

Inget bra sommarväder (se ovan), inte nog med detta september kall och blåsig, oktober ovanligt kall och blåsig.
 

3)

3b)

4)

 

1)

2)

5)
6)

GOLF STÁN blir bara större och större

 

 

 

 

 
     
     

Tillbaka

Upp     Startsida golf