Vid höstårsmötet den 8 december 2004 inträffade en händelse som orsakade en allvarlig kris i föreningen. 
Nedanstående rapportering fanns att läsa på min hemsida.

Dag för dag  


Onsdag den 
8 december 

kl.18.30
Höst-Årsmötet 2004
Under "kuppartade" former valdes ny ordförande i Luleå Golfklubb! 

  

  
Peter Carlström, demokratiskt vald styrelseledamot. 
Men är det på 
detta sätt vi skall välja våra styrelseledamöter?

 

 

 

 

 

 

Assar Lindkvist fick inte förnyat förtroende. Till ny ordförande valdes, efter omröstning med slutna sedlar, Göran Kihlanki
Valet fick till följd att Hans Hedenström, Björn Kullberg, Jan Müller, Stefan Perdahl, Annica Nilsson, Anders Öqvist och Gunnel Johansson lämnar sina uppdrag i styrelsen. Efter hand lämnade också de nyvalda suppleanterna sina uppdrag.

Valberedningen lämnade sitt uppdrag och någon ny valberedning kunde inte väljas.
Peter Carlström som låg bakom föreslaget till ny ordförande, föreslog därefter sig själv som styrelseledamot och det var inte särskilt svårt att bli vald eftersom mötesdeltagarna inte hade några som helst andra förslag till nya styrelseledamöter. 
45 mötesdeltagare (3% av antalet medlemmar) röstade för en nyordning, men när de tvingades ställa upp för att föreslå nya styrelsemedlemmar såg de ut som fiollådor i ansiktet.
3% av medlemmarna i Luleå Golfklubb som inte tänker längre än näsan räcker bröt därmed kontinuiteten och stabiliteten i  golfklubben.

Luleå Golfklubbs styrelse bestod därmed den 10 december av två personer Göran Kihlanki och Peter Carlström. Detta var naturligtvis ohållbart. 
Vi måste naturligtvis omgående kalla till ett extra möte för att välja styrelse. Styrelsen måste då självklart bli den styrelse som så väl skött sitt arbete år 2004 - en gång för alla.

 Visst kan man tycka att höstårsmötet fattat ett demokratiskt beslut - men är det verkligen så? Tyvärr lämnar inte årsmöten efter sig riktiga beslut, därför att som i detta fall - endast  6 procent av medlemmarna var med och röstade. Vi är aldrig över 100 medlemmar på våra årsmöten därför är det naturligtvis lätt att genom en enkel lobbingverksamhet få igenom önskade beslut.
Det var tydligen en falang som haft Assar Lindkvist som den stora syndabocken i sammanhanget. En del har sagt att de inte skriver under det demokratiskt fattade beslutet att övergå till medlemskapital så länge Assar är ordförande. 
Personlig agg går före omsorgen om klubbens ekonomi !
Men vad de glömde var att en styrelse är mer än dess ordförande. Assar har omkring sig samlat många duktiga medarbetare/ styrelsemedlemmar. En bra styrelse är med andra ord ett team som skall arbeta tillsammans och vår styrelse var väldigt väl komponerad och samspelt. Detta har falangen inte räknat med och visar hur illa de underbyggt sin protest.

M
en allt var inte helt dystert på mötet. Valberedningen och mötesdeltagarna vaskade fram några riktiga godbitar när det gäller Kommittéordföranden. Vad sägs om 
Anläggningskommittén: Tomas Hortlund
Idrottskommittén: Lennart Sjögren
Redaktionskommittén: Annel Jönsson
Seniorkommittén: Janne Dannberg
Tävlingskommittén: Lars-Roland Lindqvist
Utbildningskommittén: Karin Wennström
Någon ordförande i damkommittén fick vi dock inte ännu, tyvärr.
T
yvärr har våra årsmöten under de sista åren präglats av misstro och obstruktion från en liten klick medlemmar. Som medlem har man rätt att framföra kritiska synpunkter - visst. Men kritiken som framförts har inte varit konstruktiv utan i flera fall destruktiv. Stämningen tryckt och avvaktande. För nya medlemmar är detta naturligtvis skrämmande.
Min önskan är att få lämna våra mötet stolt, upprymd och glad att få tillhöra en klubb med framtidstro, där alla känner gemenskap och samhörighet och verkligen visar detta.
D
et är egentligen otroligt att vi i en klubb som vår - där alla utövar någonting verkligt kul gemensamt inte skall kunna lämna intriger och ovänskap utanför klubbgemenskapen.


Så här skriver Gun Salo-Olsson i inledningen till en motion till Luleå Golfklubb: 

"Luleå GK är en klubb med fantastiska möjligheter! Vi "delägare" kan, tillsammans med ledningen och de anställda, göra klubben till en oas av social samvaro,
hälsovård och inte minst - idrott."

Fotnot: ( det enda jag inte instämmer i är att hon satt citattecken kring delägare, men vad gör det, vi kan väl vara vänner ändå)
       ***************************************************************
Tillbaka

 
 
 

*) Hoppfullt !
Luleå Golf AB lyder under aktiebolagslagen varför den gamla styrelsen fortfarande leder Luleå
Golf AB.


Fredag den 10 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Mina personliga reflektioner
Ansvar

Hur ofta klagar vi inte på saker och ting. Det kan gälla vad som helst. På golfbanan klagar vi vanligtvis på att banan är dålig, gräset är för kort eller för långt. För att inte tala om greenerna, ja du vet. När vi klagar menar vi naturligtvis att det är någon som ansvarig för detta. Dessa ansvariga är styrelse, kommittémedlemmar och all personal. 
Vad man gärna glömmer är en sak som jag är helt säker på. Dessa ansvariga har precis samma önskemål, samma målsättning som Du och jag, nämligen att banan skall vara den BÄSTA. 
T
ro inget annat - vi är alla i samma sits. Att ansvariga skulle ha intresse av att sabotera tror väl ingen på allvar. Några har frivilligt tagit på sig ansvaret och gör naturligtvis sitt bästa för golfklubben. I många sammanhang betonar man berömmets inverkan på resultatet. Kan det vara detta som saknas?

                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Att minnas
Vad du kanske inte vet/inte minns. För ett antal år sedan avsade sig Stefan Westermark uppdraget som ordförande. Det årsmötet lämnade vi utan att kunna välja någon ordförande. Ingen ville ställa upp. I detta utsatta läge ställde Assar upp som ordförande. 
Under hans tid som ordförande har vi byggt ut 9 nya hål. En procedur som krävt ett enormt engagemang från styrelsen men också från de medlemmar som ställt upp för att genomföra byggnationerna. 
O
mfattande markinköp, införande av Luleå Golf AB och förhandlingar med kommunen som gjorde att vi fick en ny infartsväg till klubben är bara några av de tunga uppdrag som styrelsen utfört. Även mot klubbens medlemmar har styrelsen i denna fråga fått agera för att övertyga om att utbyggnaden var både nödvändig och genomförbar. 
M
en majoriteten av medlemmarna har när det verkligen gällt, valt att stötta styrelsen med Assar i spetsen.
Det kan kanske vara förklarligt att en del frågor hamnat "mellan stolarna" på grund av de stora ekonomiska åtagandena som styrelsen haft att bemästra.
Dessutom tycker jag att vi aldrig haft en så väl sammansatt styrelse under de år jag varit medlem. Gick med år 1977.

                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tillbaka


Onsdagen den 15 december     

En grupp börjar planera för att allt enligt stadgarna samla en grupp på minst 1/10 av klubbens medlemmar för att genomföra ett stadgeenligt extra möte/extra årsmöte.
Gruppens förslag till detta extra årsmöte blir, att till Golfklubbens styrelse acceptera valberedningens förslag vid det ordinarie årsmötet den 8 december 2004. Nämligen ordinarie ledamöter:
Assar Lindkvist, Hans Hedenström, Björn Kullberg, Jan Müller, Stefan Perdahl, Annica Nilsson, Anders Öqvist och Gunnel Johansson. Suppleanter: Karin Wennström och Jonas Lind.

Anledningen till detta förslag, är bland annat, att klubbens och aktiebolagets styrelse skall vara densamma. Ovanstående ordinarie ledamöter är aktiebolagets styrelse och aktiebolagslagen gör det omöjligt att enkelt ändra ett aktiebolags styrelsesammansättning.
En annan viktig sak är att vi redan nu har rubbat många sponsorers förtroende för klubben. Har vi råd att missa en endaste en av våra sponsorer?
     *******************************************************
Tillbaka


I den gamla styrelsen från 2004 ställer alla upp om valberedningens förslag från det ordinarie årsmötet accepteras.

 

Tisdag den 14 december Pasi Mäkeläinen inbjöd till ett informationsmöte. Detta möte var inte utlyst varför inga beslut kunde tas på detta möte. På klubbens hemsida står:
Därför bjöd VD Pasi Mäkeläinen och ordföranden Göran Kihlanki medlemmar som bevistat årsmötet till ett informationsmöte för att klargöra läget och söka en gemensam lösning på det fortsatta arbetet i klubben. Detta möte hölls den 14 dec, då styrelsen också meddelade att klubbens medlemmar kallas till ett extra årsmöte den 20 januari.
       
***************************************************************


Detta utdrag från klubbens  hemsida är inte korrekt. Det är inte den styrelsen som den 14 dec kallat till det extra årsmötet.
Se nedan.


Tisdag den 21 december fm

 

 


Ur stadgarna:
"Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande"

 

 

 

 

        

Krisen bara utvidgas !

Enligt Barbro Alatalo som undersökt med Svenska Golf Förbundet och Riksidrottsförbundet så kan en icke beslutsför ?? styrelse kalla till ett extra möte. På detta extra möte får endast fyllnadsval göras. Detta innebär att vi där skall välja SEX nya styrelsemedlemmar plus EN suppleant och att kvar i styrelsen sitter Göran Kihlanki, Peter Carlström och Karin Wennström.
Sju nya medlemmar skall väljas i en klubb där vi två år i rad inte fått ihop ett enda namn till en valberedning. 
Att få fram sju
stycken nya starka namn, som kan matcha valberedningens förslag från det ordinarie årsmötet vars namn du hittar ovan, är inte möjligt
Peter Carlström var för övrigt beredd att lämna sitt uppdrag redan den 14 december i samband med informationsmötet.
Av vad som hitintills framkommit är enda sättet att  välja tillbaka styrelsen, enligt valberedningens förslag från det ordinarie årsmötet, att de tre valda avsäger sig sina platser. 
På Göran Kihlanki, Peter Carlström och Karin Wennström vilar för närvarande hela klubbens framtida stabilitet
Om de avsäger sig sina platser så har vi åtminstone på ett extra möte en möjlighet att ställa två olika styrelseförslag mot varandra. 

De som då väljer är den stora medlemsmajoriteten som först nu blivit varse om vad som håller på att hända.
Till sist!
Vårt höstårsmöte valde en ny ordförande enligt demokratiska regler. Där är alla överens. 
MEN - detta val blev anledningen till den kris vi nu upplever. 
De som stödde valet gjorde inget fel. 
MEN - det hände något som ingen hade förutsett. 
Hade detta varit förutsett hade vi haft en styrelse idag.
Nu är det fullständigt likgiltigt vem som gjort rätt eller fel. Nu måste vi ställa frågan vad är bäst för Golfklubben.
För att reda ut detta måste styrelsevalet starta från ruta ett.
Detta tror jag är bäst för klubben! Vad tror Du?

    ******************************************************************
Tillbaka

Vad SGF och Riksidrottsförbundet säger om att ha två olika styrelser, i samma förening, dels klubbens, dels Golf AB, är ännu inte klarlagt.
I dag har vi två styrelser i klubben med i princip samma uppdrag. Vem bestämmer?

Det mest allvarliga är att sponsorerna inte har förtroende för en klubb i kris. Vi har redan flera exempel på detta.

De som på årsmötet hade synpunkter på återbetalning av medlemslånet har i och med det som nu skett i klubben all anledning att känna oro.

    **********
Tisdag den 21 december på
eftermiddagen
  
 


Detta gäller på
extra mötet !

         ETT GLÄDJEBESKED
Göran Kihlanki, ordförande i Luleå Golfklubb och Assar Lindkvist, ordförande i Luleå Golf AB, har tillsammans träffat en överenskommelse innebärande att på det extra mötet som styrelsen kallat till, kommer under val att finnas två alternativ nämligen:
              * Val av styrelse
              * Tilläggsval av styrelse
Detta gör det möjligt för medlemmarna att välja klubbens framtida utveckling och är enda sättet att lösa krisen en gång för alla. Nu är det dags för medlemmarna att visa vad dom verkligen vill.

            ******************************************************
Efter denna överenskommelse har tydligen gamla styrelsemedlemmar (Stefan Perdahl, Gunnel Johansson) ställt upp för att få en beslutsmässig styrelse bakom kallelse till extra möte. Vi får det möte vi vill ha.
MEN - de flesta av våra 1700 medlemmar vet inte vad som hänt och vad som orsakat denna kris. Därför har jag på denna sida försökt beskriva händelseförloppet och det är viktigt att alla vet bakgrunden. 

 ******************


 

Onsdag den 22 december

     ***************************************************************
Den 21 december kallar nedanstående styrelsemedlemmar till extra möte och med en överenskommen dagordning enligt nedan. Detta är den kallelse som utgått till alla medlemmar.
Göran Kihlanki (klubbordförande), Gunnel Johansson (styrelseledamot),
Stefan Perdahl (
styrelseledamot), Peter Carlström (styrelseledamot)      
Karin Wennström (styrelsesuppleant)

Dagordning
pkt 1               Upprop och fastställande av dagordning
pkt 2               Mötets behöriga utlysande
pkt 3               Fastställande av dagordning för mötet
pkt 4               Val av ordf och sekr för mötet
pkt 5               Val av två justerare tillika rösträknare
pkt 6               Beslut om årsmötet skall göra fyllnadsval eller förrätta nyval av
                       samtliga poster i klubbstyrelsen
pkt 7               Val i enlighet med beslut under pkt 6
Vid fyllnadsvall gäller följande:
                      - 3 styrelseledamöter för två år
                      - 3 styrelseledamöter för ett år (fyllnadsval)
                      - 1 styrelsesuppleant för ett år  
Vid nyval gäller följande:
                       - val av ordförande för ett år
                       - val av 4 styrelseledamöter för två år
                        - val av tre styrelseledamöter för ett år
                       - val av 2 styrelsesuppleanter för ett år

pkt 8              Val av valberedning
pkt 9               Mötets avslutning
 
 

 

 

 

 

I den gamla styrelsen från 2004 ställer alla upp om valberedningens förslag från det ordinarie årsmötet accepteras.

 

 

 

 

 

 

 


     

 

Inför punkt 6 gäller alltså att välja ett av två alternativ.
1. Fyllnadsval
Detta innebär 
... att Göran Kihlanki, Peter Carlström redan är valda, ordförande respektive ledamot. Medan Karin Wennström är vald som styrelsesuppleant.
Mötet måste nu presentera SEX stycken nya ordinarie ledamöter, plus EN suppleant. Det innebär att vi får en helt ny styrelse med allt vad detta innebär. Det sägs ju att ingen är oersättlig, men inte är det rätt sätt att omorganisera styrelsen.
Inga andra alternativ prövas.
2. Nyval av samtliga poster i styrelsen
Detta innebär:
... att vi har ÅTTA medlemmar som är vidtalade och är beredda att ställa upp som ordinarie styrelsemedlemmar. Nämligen valberedningens förslag till  det ordinarie höstårsmötet. Namnen hittar du ovan och de ställer upp en för alla, alla för en. Några alternativ finns inte.
... att medlemmar som inte kan ställa upp på detta alternativ kan komma med sina förslag till en annan styrelse. Vilket då mötet har att pröva.
Tillbaka


242 medlemmar bevistade det extra mötet.

 

 

Klubben fick ny styrelse - den gamla !

Extra möte
Torsdagen den 20
januari 2005
Mötet beslutade att förrätta nyval av samtliga poster i klubbstyrelsen. 
Assar Lindkvist
valdes därefter till ordförande för 2005. 
Med klar majoritet  valdes fyra styrelseledamöter. 
Valda för två år: Hans Hedenström
Björn Kullberg
Anders Öqvist
Annica Nilsson

Ej valda:
Olle Hage
Peter Carlström
Kent Forss
Allan Sandström
148 röster
134 röster
134 röster
125 röster

-----
86 röster
50 röster
50 röster
28 röster
 

 

Till styrelseledamöter för ett år valdes: Stefan Perdahl
Helena Sandström
Jan Müller

Ej valda:
Olle Hage
Tomas Lindqvist
Göran Wallo
Tomas Hortlund
161 röster
141 röster
106 röster

------
87 röster
79 röster
75 röster
52 röster
 

 

 

Som styrelse- suppleanter för ett år valdes: Karin Wennström
Tomas Lindqvist
Till valberedning valdes: Björn Gustafsson
Stefan Westermark
Staffan Borg

Ej valda:
Gun Salo
Ulf Nordekvist
Öje Lindkvist
162 röster
103 röster
  95 röster

-------
90 röster
90 röster
76 röster
 

Personliga
reflektioner

Att gå vi vidare ?

Många frågar mig "vilket är anledningen till att man vill ha en ny styrelse".
Denna fråga har jag också ställt mig många gånger.
Ingen har öppet redovisat någon anledning. Därför är det svårt att ta "oppositionen" på allvar. Den enda jag hört när jag krävt en motivering är: "Tycker du banan är bra".
Om man utgår från det ordinarie höstårsmötet så framkom där inget misstroende mot styrelsen som helhet.
Trots detta var "oppositionen" på det extra mötet beredda att spola de gamla styrelsemedlemmarna och välja en helt ny oerfaren styrelse ?!?!?
Majoriteten av våra medlemmar har som tur är förmågan att se till helheten och bortse från missnöjesyttringar mot enskilda personer.

Ä
r det ett nu önsketänkande att vi ALLA skall kunna jobba för klubbens bästa framöver ?
Åtminstone är det ett krav till de som röstat fram styrelsen att nu verkligen visa att vi vill hjälpa till att stötta inte bara styrelsen utan även de som ställer upp i de olika kommittéerna. 
I samband med den kris vi genomgått kommer man aldrig ifrån att en del prestige låser handlandet.
De jag här kallat oppositionella är naturligtvis varken bättre eller sämre golfmedlemmar än några andra. Men vi måste börja tala med varandra och försöka förklara varför vi handlat/handlar som vi gjort/gör.

 

 

 

 

 

 

 

Förresten - jag har glömt en sak.
Det kanske är dags att sätta våra problem i sitt rätta perspektiv. Efter flodvågen i Asien ter sig våra golfproblem som ett mycket, mycket litet problem.
Kanske tragedin i Asien kan få oss att vara lite generösare, förlåta varandra och därmed ge Luleå Golfklubb en nystart med positiva förtecken.
Förmodligen kommer  inte heller vår klubb att vara förskonad från denna tragedi, så vi har all anledning att tänka till.

INLÄGG FRÅN MEDLEMMAR EFTER EXTRA MÖTET

Göte Åberg, skriver Joakim Söderqvist, skriver
Som relativt ny medlem 1988 upplevde jag samma missnöjesyttringar vid spel på den slinga , som nu kallas för Björnen. Många klagade högljutt. Ingen gjorde någonting. Jag beslöt omedelbart att starta upp med röjning i och omkring banan.
Vi röjde bort skog, kvistar, stenhögar - Ja allt. 
Om kvällarna ringde jag runt till folk och bad dem att komma och hjälpa till. Många kom, men inte så många av dom som mest av alla gått omkring och klagat.  Dom hade nog fullt upp med att förbättra sin golf.
Vi har samma tendens nu! Många klagar rätt ut i det fria utan att hövligt gå till rätt instans och framföra sin synpunkter. Jag har gått i annars trevliga bollar där dom  framfört sina klagovisor.
Missnöje sprider sig väldigt lätt! 
Lova mig, ni alla som klagar, att ni tillsammans med oss går med i kommittéer och att i övrigt arbeta med sådant som avlastar banpersonalen, så att dom får mer tid för just banan.
Lova oss att lägga ner din energi på något konstruktivt som höjer trivsel för alla. 
Man mår psykiskt bra av arbete.
Vi behöver den styrelse vi fått tillbaka. I den styrelsen finns det folk som har bra nätverk för fler sponsorer.
Låt oss anamma Pasis fina uppmaning till oss och göra klubben rolig igen.
PS
Ulla satt ofta hemma och väntade kl.06 när jag kom hem från nattens arbete på banan!
Tänk om du skulle ta och sluta att kalla en massa folk för oppositionen och dessutom sluta att skriva en massa skit, och istället fokusera framåt även du, och bidra till en bra klubbkänsla.
Vi har ju fått en fungerande styrelse nu och även jag, som är en av "oppositionen" är nöjd och ser fram emot en mycket trevlig golfsommar, men det krävs att man slutar att jaga negativa saker och se framåt, även för dig.
Det är ju alltid tråkigt med tjafs, som det har varit med extra årsmöte, men jag tror att styrelsen med Assar i spetsen, kommer att sätta sig ner och analysera vad det är som har gjort att det blivit som det blivit.
Jag gick själv ner och tog Assar i handen efteråt och vi hade en gemensam vision om framtiden och att förverkliga Pasis verksamhetsplan.
Så vi kan väl blicka framåt nu istället för bakåt.
 Jocke S
------------------------------------------

En (naturligtvis) anonym medlem tyckte så här om mig och min hemsida:
"
Du är en sanslöst blåst och oinformerad uppviglare. Ditt beteende är beklagligt. Stäng igen din fanatiska hemsida bittra gammelgubbe. Den är ju enbart full av lögner. Helt otroligt att man kan bete sig som du gör. Har ordet senilitet någon betydelse för dig? "