NYTT om HANDICAPREVIDERING 2015 - 2016

Årlig handicaprevision, klubbens skyldighet

Varje klubb ansluten till SGF är skyldig att årligen genomföra revision av medlemmarnas handicap. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Beräkningsmetod för enskild HCP-revision

Den beräkningsmetod i GIT-systemet som används för hcp-revision, jämför spelarens faktiska medianpoäng, MSS (Median Stableford Score) med den europeiska medelpoängbogeyscoren, EASS (the European Averaged Stableford Score) för spelarens handicapgrupp. Beräkningsmetoden subtraherar det EASS som motsvarar spelarens handicap ifrån hans MSS för att beräkna spelaravvikelsen, PD (the Player Deviation). Därefter tillämpas ett +/- -toleransvärde på 2,9 och när skillnaden är +/- 3,0 eller större, görs en justering med 1,0 på spelarens exakta handicap. Om skillnaden är +/- 5,0 eller större, görs en justering på 2,0. Samtidigt som prestationstoleransen är densamma för såväl höjning som sänkning av exakta handicap accepteras att proceduren för att tillämpa höjningar också bör ta med andra bedömningsgrunder. Följaktligen görs ingen höjning för spelare som hade en lägre handicap i slutet av revisionssperioden än vid starten, eller som har haft en tydligt uppåtgående allmän spelstandard under perioden mellan två revideringar

Tillförlitligheten i alla system som tillämpar medelscorer för att uppskatta prestation är oerhört beroende av antalet tillgängliga scorer och åtta scorer har bedömts vara ett absolut minimikrav. Det accepteras att vissa spelare inte kommer att lämna in åtta scorer under revisionsperioden och när detta är fallet, används fyra scorer från föregående årliga handicaprevision för att komplettera scorerna i aktuell årlig (enskild) handicaprevision.

Exakt Handicap

<4.5

4.5 till 8.0

8.1 till 11.4

11.5 till 15.0

15.1 till 18.4

18.5 till 26.4

26.5 till 36.0

EASS-poäng

33

32.5

32

31.5

31

30.5

30

 

GIT-

GIT-systemet har automatiskt föreslagit enskild hcp-revision för en del av klubbens medlemmar, som ett resultat av ovanstående beräkningsmetod. Vissa får en höjning av sitt hcp med 1 eller 2 slag och andra får en sänkning av sitt hcp med 1 eller 2 slag. SGF skickar automatiskt ut ett personligt bekräftelsemail när klubbens Regel- och Handicapkommitté har genomfört en enskild hcp-revision.

 

 

 

  Exakt Handicap <4.5 4.5 till 8.0 8.1 till 11.4 11.5 till 15.0 15.1 till 18.4 18.5 till 26.4 26.5 till 36.0
  EASS-poäng 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30
Exakt hcp     7.0   15.4   25.3  
Poäng på     30   40   25  
registrerade     27   36   36  
ronder 2014     23   38   30  
      30   42   20  
      28   35   28  
      30   36   29  
      30   42   33  
      30   36   25  
Medelpoäng     28,50   38,13   28,25  
EASS     32,5   31,5   30,5  
      4,00   -6,63   2,25  
                 
Nytt hcp     8   13,4   25,3  
 

Ovanstående är av mig konstruerad förklaring/lathund till texten till vänster !

Rätt eller fel kan bara vår hcpkommitte ordförande K-G Sandberg svara på !