Utdrag från S Gson Driva´s bok

- Golf är frihetens sport
Styrd "endast" av 34 regler, men med mer än 1000 definitioner, förklaringar,
förtydliganden och krav på hur dessa regler ska efterlevas. Golfare har få rättigheter
och många skyldigheter, men en rättighet har alla golfare ... rätten till mina åsikter!

   
Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen ... och på golfbanorna

Min fru spelar som sagt också golf och hon menar att golfen diskriminerar kvinnorna som medlemmar, och att hon därför aldrig känt sig riktigt välkommen i golfgemenskapen. Hon hävdar med bestämdhet - att som verkligheten är i golfen så skulle hon aldrig varit medlem i en golfklubb - om det inte varit för att i någon mån dela mitt intresse. Jag har inte alltid förstått hennes inställning, men när hon gång efter annan visat mig hur kvinnor blir bemötta, värderade och behandlade på golfbanor i konungariket Sverige, och ute i världen, då inser jag att hon har rätt.

Denna min ökade insikt om den verklighet som råder har nu gjort att jag alltmer börjat förstå varför så många kvinnor flyr fältet - och lämnar golfen. Jag medger att jag nog skulle ha gjort detsamma om jag varit kvinna. 

- Jag spelar golf som en kärring, var tryckt på en golfboll som jag hittade

Texten var möjligen avsedd att vara rolig, men den visade nog mera på vilken skrämmande kvinnosyn som på många håll råder inom golfen. Den som låtit trycka detta på bollarna var säkert en alfahanne som trodde på budskapet, och som aldrig har noterat Annika Sörenstam, Laura Davies och andra duktiga kvinnor i golfen.
 
- Män beundrar duktiga kvinnor ... bara de inte är i samma bransch, sa Sickan Carlsson.

Jag och min fru var i många år medlemmar i Abbekås Golfklubb. En klubb där kvinnorna alltid fick stå tillbaka för männens intressen. När det vid ett tillfälle skulle ges ökat tidsutrymme för "tänkta" greenfeegäster då var det från kvinnornas speltider som tiderna togs. Inte från oss män, trots att vi hade mer än fyrdubbelt så många speltider till vårt förfogande.

När det investerades stora pengar i en elegant anslagstavla för att stoltsera med hur det gick för lagen som deltog i de olika serierna - då gavs där inte plats för de kvinnliga lagen - deras resultatlistor fick hängas på en spik vid sidan om den eleganta anslagstavlan!

- I golf är det tänkt att kvinnorna ska vara jämställda med männen, samt gärna en smula urringade, skrev kåsören Olle Carle "Cello"

Vi män uppträder ofta överlägset och obildat mot golfande kvinnor. Det fenomenet stöter jag på här och var ute på golfbanorna, och i klubbarna, och det tycker jag är tråkigt. Men vad skulle golfen, och framför allt vi män vara, utan kvinnorna? Jo: - Sällsynta, mycket sällsynta, som Mark Twain uttryckte det.

Det jag menar är, att om inte jämställdheten mellan män och kvinnor inom golfen, och på jorden i sin helhet ökar och blir närmast total, då kommer säkert golfen, liksom jorden, att gå under. Men jämlikhet och jämställdhet i golfen var finns den?
Som sagt, när vi män och alfahannar fyllt 75 år då får vi, med färre antal slag till förfogande, slå ut från röd tee - vilket i sig är en vettig tanke eftersom krafterna och slaglängderna avtar när vi blir äldre:

 Men när kvinnorna fyllt 75 år ... varifrån ska de då slå ut sina bollar?
Avtar inte också deras krafter och deras slaglängder när de blir äldre?

Ska de då fortsätta att slå ut från röd tee med extra antal slag i stället? Men några extra slag får de inte. - "De ska enbart vara glada för att de då får spela ihop med oss grabbar", som en alfahanne på djupaste allvar sa när frågan var uppe till diskussion på ett klubbmöte.

Den här diskrimineringen är förödande för golfen

Att kvinnorna i modern tid inte har revolterat mot denna ojämlikhet, orättvisa och övergrepp i rättssak mot dem det förvånar mig. Men det beror väl på deras relativa ointresse för golfen som sådan, eller av uppgivenhet på grund av den krassa verklighet som råder.

Golfande kvinnor i allmänhet tycks inte finna det mödan värt att ta strid om det här.

De tycker nog att det finns andra saker i livet som i så fall är mera värda att strida för än varifrån de får slå ut när de spelar golf. Många kvinnor spelar nog golf endast för att de på så sätt får möjlighet att umgås lite mera med sina män, och för den fina motion som golfen ändå bidrar till. Intresset för själva spelet, och för golfen som tävlingsform, är nog lågt hos merparten av kvinnorna. Och SGF och golfklubbarnas ledningar tycks inte göra mycket för att ändra på det missförhållandet. De tycks dock oroa sig för den minskande andelen kvinnliga medlemmar i golfen, men den oron dikteras väl mest av ekonomiska orsaker för klubben och inte av ärligt menad omtanke om kvinnorna.

 Att slå ut från valfri tee ska vara OBETINGAT FÖR ALLA ... inte åldersbetingat

Och så blir det om det anläggs en ny tee framför den röda, och om slopesystemet tillämpas fullt ut så som det var tänkt, och som det propagerades för när det lanserades. Den rådande (o)ordningen sticker i ögonen på golfens betraktare, och denna förolämpning, diskriminering och orättvisa mot kvinnorna stärker på inget sätt tilltron för regelskaparna och framtidstron till golfen.

Detta missförhållande inom golfen torde vara bekymmersamt och en belastning i en företeelse och aktivitet som säger sig ha rättvisa som riktmärke och målsättning. Hade regelskapare och ansvariga i SGF varit kloka och insett de möjligheter som på sin tid öppnades när slopesystemet infördes - då hade detta med åldersgräns inte varit något som helst problem för någon kategori av oss golfare. Då hade valet av utslags tee styrt det hela ... utan diskriminering.

-" Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i klubbarna, och vi ska väl närmast vara tacksamma för att vi över huvud taget får gå ut på banan," skrev en luttrad ordförande i en damkommitté till mig. 

Att det är så här ute i verkligheten är kanske svaret på frågan varför det sällan eller aldrig finns några hålbeskrivningar och orienteringstavlor på kvinnornas utslagsplatser, inga bolltvättar, inga sittplatser och inga papperskorgar. Vill de se hur hålet de ska slå ut på gestaltar sig, tvätta sin boll, kasta skräp, eller sitta ner en stund för att vila, då får de gå till herrtee, till gul tee - för det är där dessa nödvändigheter mestadels finns.

Minska också längden på hålen från röd tee, ty de är för långa på de flesta golfbanorna

Det är väl förklaringen till varför så få kvinnor inte har lägre handicap än 28. Skillnaden mellan gul och röd tee borde enligt min mening vara minst 25 procent, men den är oftast mindre än 15 procent, och på en del banor är den under 10 procent. Skillnaden mellan gul tee och "ny" damtee framför den röda teen tycker jag ska vara minst 35 procent.

Hur har de allenarådande alfahannarna som bestämmer i golfen kommit fram till att röd tee ska vara på de avstånd som de oftast nu är? Hade de studerat statistiken över kvinnornas genomsnittliga resultat, och slaglängder, då hade de kunnat räkna ut med Coccyx, svanskotan, att de nuvarande hål längderna från röd tee i allmänhet inte är i samklang med verkligheten. 

Att hål längderna från röd tee är fel är uppenbart när man efter utslagen ser att kvinnornas bollar i bästa fall ligger i linje med männens bollar, men oftast ligger de mycket kortare

Och hur ser det ut efter nästa slag på ett par 4-hål, och efter nästa, och efter ytterligare ett slag på ett par 5-hål? Då ligger som regel kvinnornas bollar långt bakom männens bollar. Kvinnorna måste oftast slå många flera slag än männen för att nå green. Är det då undra på att kvinnorna tröttnar på golfens "jämlikhet" och ger upp, och att de i stor omfattning lämnar golfen. Hundratusentals golfande kvinnor har sedan de av ekonomiska orsaker släpptes in i golfgemenskapen - mot dåliga odds stångat sina pannor blodiga i en hopplös kamp att kunna nå rimliga handicap på golfbanor skapade av män ... för män!

Hade full rättvisa rått mellan män och kvinnor i golfen så skulle bilden av kvinnornas genomsnittliga handicap sett ut ungefär så som männens gör, vilket den som bekant inte gör.

Hur kan de ledande inom golfen ha tänkt så fel i alla år

Har de aldrig lyssnat på kvinnornas åsikter om detta, och har de aldrig undrat över orsakerna till kvinnornas allmänt höga spelhandicap? Det är väl på grund av detta missförhållande, och ointresse från de som bestämmer, som golfen nu upplever en krympande andel kvinnliga medlemmar ute i klubbarna. Kloka och självständiga kvinnor accepterar givetvis inte allt som erbjuds dem i golfen, och den protesten och den reaktionen ska de ha all heder av.

För att kompensera kvinnorna för golfhålens orättvisa längder kan man under en ombyggnadsperiod ge dem flera slag i slopen.

Och en trovärdig ursäkt för de missförhållanden som har rått genom åren. Men det enda förnuftiga och rättvisa är att anlägga nya röda tee på mera rättvisa avstånd, och att införa ytterligare en tee framför den röda så att idén med att alla fritt ska kunna välja tee slutligen kan införas. För ändras det inte på detta missförhållande då finns det kanske ingen framtid alls för golfen i ett modernt, demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle. 

 Att det är så här illa ställt med jämställdheten i golfen är stötande och förödande för helheten

Det förvånar mig att det fortfarande kan vara så här i modern tid då debatten om jämställdhet mellan könen är så påtaglig. Golfen är inte precis känd som jämlikhetens stamort på jorden, men det borde väl finnas några ansvariga alfahannar i golfens högborg som ser denna otillständiga obalans och orättvisa, och som inser och förstår vilka tråkiga konsekvenser den kommer att leda till för golfen om den inte snabbt åtgärdas på ett anständigt sätt.  

Vad gör de kvinnor som sitter i de beslutande organen i golfen och ute i klubbarna

Var har de hållit hus de senaste 50 åren? Varför agerar de inte så att denna grandiosa orättvisa genast åtgärdas. De ska självfallet inte finna sig i denna devalvering av kvinnornas värde som fullvärdiga medlemmar i klubbarna, och i SGF. De betalar lika mycket för sina medlemskap som männen gör och då ska de också värderas lika. Och deras förutsättningar till att kunna uppnå rimliga handicap och resultat ska jämställas fullt ut. Det tycker jag är ett anständighetskrav. 

Om kvinnorna alltid behandlas som ett bihang, som andra klassens golfare, ett nödvändigt ont, och enbart som ekonomiska bidragare, då kommer de också att agera som sådana.

Att de då i ökande omfattning kommer att lämna golfen, vilket också pågår i detta nu. Den utvecklingen har golfen absolut inte råd med. När kvinnorna lämnar golfen kommer också många av oss män och alfahannar att följa efter, ty större självbestämmande än så har nog ändå inte merparten av oss - även om många av oss gärna vill tro det.

Den här ojämlikheten, ojämställdheten och orättvisan måste golfens ansvariga alfahannar i anständighetens namn snarast åtgärda annars kommer utförsbacken för golfen att bli ännu brantare - och nedmonteringen av golfen som folksport att påskyndas.  

Ändra på handicapsystemet så blir det roligare att spela, och vi får ett bättre utfall av vårt spel

Handicapsystemet är ett belöningssystem som måste vara konstruerat så att det blir till glädje för oss som drabbas av det, och inte så att det upplevs som ogint och fientligt. Bestäm därför att alla golfronder där fler än två deltar ska registreras och påverka handicapet. Och att vi ska höja och sänka oss lika mycket. Förslagsvis 0,1 för varje poäng över 36, och ner till 26 poäng, eller till den gräns man kommer fram till. På så sätt uppnår varje spelare snabbare ett rättvisare handicap som bättre speglar deras förmåga än det system som tillämpas i dag. Det går då mycket snabbare att uppnå verkningsfulla förändringar av handicapet. Detta borde i vart fall gälla för oss som har sämre handicap än 10. 

Vi normalgolfare vill väl åtminstone någon gång per år komma i närheten av det handicap som vi erhöll den sommardag då marken var snustorr, och då bollen rullade lika långt som den flög.

Som i de flesta fall då avgjorde vilket handicap vi skulle ha resten av året. Jag menar att vi inte har ett rättvisande system som visar en spelares egentliga förmåga vid de normala väderförutsättningar som oftast råder i riket.

Ett mer utslagsgivande system skulle göra golfspelet mer attraktivt och mer dynamiskt.

Som det är nu är det väl få spelare som är nära sina handicap i nio ronder av tio. Vad är det för nöje i det? Det är väl meningen att vi ska kunna spela på, eller mycket nära våra handicap, de flesta gånger när vi spelar. Om inte så är fallet då har vi väl fel handicap?

Om detta lyckotillstånd! inte inträffar oftare än vad som nu är fallet för flertalet av oss då kommer nog många att tröttna på golfen, och att ge upp den. För att undvika detta onödiga "uppgivande" kan man alltså ändra på systemet.